เรียน     ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2553 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบดังนี้

1. ในโอกาสครบรอบวันเกิดของญาติ ณ สงขลา หลายท่าน เช่น คุณป้าสมศรี อังสุวัฒนะ (4 ก.ย.) คุณอา ม.ล. พร้อมศรี พิบูลสงคราม คุณพนิช วิกิตเศรษฐ (4 ก.ย.) คุณปรียา สุวรรณคีรี (30 ส.ค.) คุณอาพิมพ์สิริ ณ สงขลา (22 ส.ค.) เป็นต้น ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลา จงดลบันดาลประทานพรให้ญาติทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้น จงประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตระกูล ณ สงขลาตลอดไป

1  มกราคม  2554

เรียน ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1. ส.ค.ส.2554


 ขอเดช พระไตรรัตน์ 
จงป้องปัด ขจัดไกล
ให้ญาติญาติ นิราศภัย
นิรทุกข์ ลุสุข สะราญ

สิ่งใด ตั้งใจหวัง
บรรลุดั่ง พระประทาน
ทุกทุก ประการกาล
ให้ต้องตรง ประสงค์จะมี

ทั้งวงศ์ ณ สงขลา
รวมป้า อา และน้องพี่
จงมีสุข เกษมศรี
ชีวะโชติ และโสตถิ-เทอญ

ด้วยความรักและเคารพญาติ ณ สงขลาทุกท่าน
เวคิน สุวรรณคีรี

Back to Top