1  มกราคม  2554

เรียน ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1. ส.ค.ส.2554


 ขอเดช พระไตรรัตน์ 
จงป้องปัด ขจัดไกล
ให้ญาติญาติ นิราศภัย
นิรทุกข์ ลุสุข สะราญ

สิ่งใด ตั้งใจหวัง
บรรลุดั่ง พระประทาน
ทุกทุก ประการกาล
ให้ต้องตรง ประสงค์จะมี

ทั้งวงศ์ ณ สงขลา
รวมป้า อา และน้องพี่
จงมีสุข เกษมศรี
ชีวะโชติ และโสตถิ-เทอญ

ด้วยความรักและเคารพญาติ ณ สงขลาทุกท่าน
เวคิน สุวรรณคีรี

Back to Top