ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39  ซอยสวรรค์วิถี  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2274-7619  โทรสาร  0-2693-4879

9  กุมภาพันธ์  2554

เรียน    ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2554  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ สโมสรทหารบกเทเวศร์ มีญาติฯมาร่วมงานประมาณ 200 คน ญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานได้แก่คุณภิรมย์ วณิกกุล คุณสายจิตร กฤษณามระ คุณศิริ อินทร คุณเอนก-คุณแสงจันทร์ ณ สงขลา  คุณฉอ้อน ณ สงขลา ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณพึงใจ สุขเสวี คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์  คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ คุณนุช สุวรรณคีรี เป็นต้น เป็นพิธีการเริ่มต้นโดยคุณเวคิน สุวรรณคีรี ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับญาติๆ ที่มาร่วมงาน ต่อด้วย พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อกล่าวจบ ญาติ ณ สงขลาทุกคนต่างเปล่งเสียง  ?ทรงพระเจริญ? 3 ครั้ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของคนในตระกูล ณ สงขลา และเพิ่มความสุขมากขึ้น ถัดจากนั้นก็เป็นพิธีคารวะบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลาที่ประกอบด้วยเจ้าเมือง 8 ท่าน รวมถึงท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย) เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ และพระยามานวราช  เสวี จนถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปีนี้ญาติหลายท่านได้นำอาหารที่คัดเลือกแล้วว่าอร่อยที่สุดและบางท่านได้ปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือมาเลี้ยงญาติๆกันฉันท์พี่น้อง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น มีความสุข รักใคร่ ปรองดอง สามัคคีอย่างเห็นได้ชัด ในระหว่างอาหารมีการแสดงโขนของคณะ    คุณวีรธนสิน (โป่ง) ณ สงขลา เป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้น เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วก็เป็นเวลาแห่งการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน โดยการมอบช่อดอกไม้อันสวยงามเป็นการคารวะต่อท่าน ซึ่งทุกท่านก็ได้ให้โอวาทและให้พรลูกหลานอย่างมีความสุข และได้เชิญท่านออกมาถ่ายรูปร่วมกันกับลูกๆ หลานๆ ทั้งหมดที่มาร่วมมางาน พร้อมทั้งร้องเพลงประจำตระกูล ด้วยความภาคภูมิใจในตระกูลของเรา เมื่อพิธีการจบก็เป็นเวลาของการบันเทิง มีลูกหลานในสกุล ณ สงขลา หลายคนได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปร้องเพลง หรือแสดงความสามารถต่างๆ จนเลิกงานในเวลา 15.00 น. ทุกคนพกพาเอาความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองกลับบ้านกันทุกคน

เรียน     ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2553 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบดังนี้

1. ในโอกาสครบรอบวันเกิดของญาติ ณ สงขลา หลายท่าน เช่น คุณป้าสมศรี อังสุวัฒนะ (4 ก.ย.) คุณอา ม.ล. พร้อมศรี พิบูลสงคราม คุณพนิช วิกิตเศรษฐ (4 ก.ย.) คุณปรียา สุวรรณคีรี (30 ส.ค.) คุณอาพิมพ์สิริ ณ สงขลา (22 ส.ค.) เป็นต้น ผมในนามตระกูล ณ สงขลา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษในตระกูล ณ สงขลา จงดลบันดาลประทานพรให้ญาติทุกท่านที่กล่าวนามมาข้างต้น จงประสบความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตระกูล ณ สงขลาตลอดไป

1  มกราคม  2554

เรียน ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1. ส.ค.ส.2554


 ขอเดช พระไตรรัตน์ 
จงป้องปัด ขจัดไกล
ให้ญาติญาติ นิราศภัย
นิรทุกข์ ลุสุข สะราญ

สิ่งใด ตั้งใจหวัง
บรรลุดั่ง พระประทาน
ทุกทุก ประการกาล
ให้ต้องตรง ประสงค์จะมี

ทั้งวงศ์ ณ สงขลา
รวมป้า อา และน้องพี่
จงมีสุข เกษมศรี
ชีวะโชติ และโสตถิ-เทอญ

ด้วยความรักและเคารพญาติ ณ สงขลาทุกท่าน
เวคิน สุวรรณคีรี

Back to Top