ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กรกฎาคม 2554

เรียน ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2554 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.  กิจกรรมการปลูกป่าของตระกูล ณ สงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554ซึ่งทางชมรมฯร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 ก.ค.54 ได้มีญาติๆในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุลเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ประมาณ 50 คนโดยคณะออกเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถบัสเมื่อเวลาประมาณ  7.30 น. ถึงอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สถานที่ปลูกป่าเมื่อเวลา 10.45 น. เริ่มพิธีปลูกป่าในเวลา 11.00 น. โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี คือ พลเอกปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ หลังจากนั้น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยญาติๆ ณ สงขลาปลูกต้นไม้จำนวน 84 ต้น โดยปลูกให้แก่ตนเองและปลูกแทนญาติๆ ที่ช่วยบริจาคเงินแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ จนกระทั่ง 12.00 น. ญาติๆทุกท่านที่ไปร่วมปลูกป่ารับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณนั้น เสร็จจากการรับประทานก็เดินทางกลับ โดยได้แวะเที่ยวที่ Scenery Resort ตามมติของผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก และมีกิจกรรมให้พวกเราเข้าร่วมด้วย เช่น การให้อาหารแกะ เป็นต้น ออกจาก Scenery Resort ก็มาแวะที่บ้านเทียนหอม เพื่อให้ญาติๆ ได้เดินชมเลือกซื้อเทียนหอมสไตล์แฟนซี ทำเป็นรูปร่างหลายแบบ หลายขนาดและหลายราคา ญาติๆ หลายท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 16.45 น.

 

จากการจัดกิจกรรมนี้ ทำให้ผมค้นพบว่า ญาติ ๆ ในตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลมีความรักความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากคณะกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลาทุกคน ที่ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันติดต่อประสานงานในสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติๆ ที่จะเดินทางไปปลูกป่าด้วยกัน ส่วนญาติๆ ที่ไม่สามารถไปร่วมปลูกป่าได้ ก็พยายามเข้าร่วมกิจกรรมโดยการบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยให้ญาติๆที่เดินทางไปช่วยปลูกต้นไม้แทนให้ แสดงให้เห็นว่าสังคมของตระกูล ณ สงขลา เป็นสังคมแห่งการ “ให้” และสังคมแห่งการ ให้ จะเป็นสังคมแห่ง ความสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้ความคิด ให้แรงกาย (ทำงาน) ให้ (บริจาค) เงิน ให้กำลังใจ ให้ความร่วมมือ ให้รอยยิ้ม ให้ความประทับใจ ให้ความสามัคคีและให้ความสุขซึ่งกันและกัน ทำให้ผมคิดว่า ถ้าเราไม่ได้จัดโครงการปลูกป่าถวายพ่อหลวงของเราแล้ว เราจะไม่ทราบความจริงในแนวทางนี้เลย

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็น ผู้ให้ ในกิจกรรมนี้ อาทิ เช่น ผู้ร่วมเดินทาง ผู้บริจาคเงิน ผู้ติดต่อประสานงานต่าง ๆ และที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษ ก็คือ พลเอกปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปลูกป่าในครั้งนี้ และคุณชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ญาติในสายสกุลสุวรรณคีรี ที่ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือในการจัดทำโครงการนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ทุกคนที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมนี้ หวังว่าชมรมฯจะได้รับ การให้ ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีในโครงการอื่นๆ อีกเช่นเดียวกับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับ

รายชื่อญาติที่บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมมหากุศลในครั้งนี้ คือ

1.            คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ             2,000  บาท

2.            คุณไชยพร ณ สงขลา               2,000  บาท

3.            คุณปาหนัน บุญ-หลง              1,500  บาท

4.            เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง                1,300   บาท

5.            คุณอุดมศิลป์  บุญสิริ                1,250   บาท

6.            ผู้บริจาครายละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.- บาท ได้แก่คุณสายจิตร

กฤษณามระ, คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์, นพ.สุภัค- พญ.ทิพยประภา ณ สงขลา

คุณอรชร พูลทรัพย์ คุณจุมพล ณ สงขลา คุณกรรณิกา โพธิ์คำ คุณวิภาดา โทณวณิก

คุณเฉลิม- ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณพิศวาท เลิศไพบูลย์ พลโท นพ.อมฤต - คุณสุธีรา ณ

สงขลา คุณเวคิน - คุณสุมาลี สุวรรณคีรี คุณสายทอง - คุณวีรธนสิน ณ สงขลา

คุณกัญญาวีร์ ณ สงขลา คุณโกสิทธิ์ ณ สงขลา คุณจุฑามาศ ณ สงขลา คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ และคุณสุชาดา สังขสุวรรณ

7.            คุณวันชัย  โรจนะหัสดิน            750.-  บาท

8.            คุณชัยยุทธ ณ สงขลา 700 บาท

9.            ผู้บริจาครายละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.- บาท ได้แก่ ดร.มล.ปริยา นวรัตน์

พลเอกปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ คุณพัชรินทร์ – คุณยุวดี ณ สงขลาและคณะรวม 6  คน คุณรัชนีย์ บุญเสนอ คุณทัศนีย์ ณ สงขลา

10.          คุณถาวร  ทัพพะรังสี  คุณระพีร์ – คุณจีรภัทธ์ ณ สงขลา  1,200.- บาท

11.          ผู้บริจาครายละ 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600.- บาท ได้แก่คุณภารดี ณ สงขลา

คุณนรวีร์-คุณกวินนาค ศรีเพ็ญและคณะรวม 11 คน คุณกรรัตน์ ณ สงขลา

(รายชื่อท่านใดตกหล่นไป กรุณาแจ้งผมด้วยนะครับ)

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น  41,800.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

  1. ค่าเช่ารถบัส   9,500  บาท
  1. ค่าต้นไม้ + ขุดหลุม + อาหารกลางวัน +ดูแลต้นไม้   8,400  บาท

3.            ค่าป้ายผ้า  1,000  บาท

4.            ค่าอาหารว่างบนรถและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    2,500  บาท

รวมค่าใช้จ่าย 21,400.- บาท

เงินเหลือจากปลูกป่าจำนวน 20,400 บาท จะได้นำเข้าสมทบกองทุนตระกูล ณ สงขลาต่อไป

2.  กิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของตระกูล ณ สงขลา ก็คือ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของตระกูล เช่น การจัดงานรวมญาติ การจัดงานบุญเช็งเม็ง การเป็นเจ้าภาพงานศพ การส่งพวงหรีดเคารพศพ การจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งข่าวสารของตระกูล การทำนุบำรุงและบูรณะโบราณสถานของตระกูล หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือสร้างชื่อเสียง หรือประกาศเกียรติคุณตระกูล ณ สงขลา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีเราต้องใช้เงินเพื่อการดังกล่าวเป็นจำนวนมากพอสมควร ดังนั้น รายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้จะช่วยให้ชมรมฯ สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปได้ด้วยดี โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ 11 ก.ย.54 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 9.00 – 14.00 น. เพื่อชิงถ้วยเกียรติยศของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา และนายอรรคพล สรสุชาติ ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่และได้สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตระกูล ณ สงขลามาแล้วทั้งสิ้น

ผมจึงใคร่ขอความกรุณาจากญาติๆ ที่มีกำลังความสามารถได้โปรดสละเงินตามกำลังของท่าน

ซื้อบัตรโบว์ลิ่งที่แนบมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งจัดทีมเข้าแข่งขัน โดยกำหนดให้ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ทีมละ 3 คน ท่านที่ 

บริจาค 10,000 บาท สามารถส่งทีมกิตติมศักดิ์ เข้าแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ  

สงขลา) และถ้วยของญาติผู้ใหญ่ในตระกูล ณ สงขลาทุกท่าน  ส่วนท่านที่บริจาค 3,000.- บาท สามารถส่งทีมทั่วไป 

เข้าแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศของญาติผู้ใหญ่ในตระกูล ณ สงขลาได้ทุกท่าน ยกเว้นถ้วยเกียรติยศของ เจ้าพระยาศรี

ธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)และในเรื่องการแข่งขันโบว์ลิ่งนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 54  ดร.ม.ล.ปริยา

นวรัตน์ ได้ติดต่อขอซื้อบัตรโบว์ลิ่งจำนวน 3 ใบ และได้ชำระเงินจำนวน 9,000.- บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งๆ ที่บัตรยังพิมพ์ไม่เสร็จ นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ญาติท่านอื่น ๆ ด้วย    ในช่วงนี้ญาติๆสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่          คุณเวคิน สุวรรณคีรี (08-1483-0438)        คุณณัฐ จารุจินดา(08-1862-6445)  หรือ คุณวีรธนสิน(โป่ง) ณ สงขลา (08-6820-0203) ขอขอบพระคุณมากครับ

3.  ข่าวสังคม ณ สงขลา ....* เมื่อ 100 ปีที่แล้ว บุตร-ธิดาของท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย) ได้จัดสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่ออุทิศเป็นทักษิณานุประทานแด่ท่านมารดา โดยรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามขึ้น ในที่ดินเดิมของท่านปั้นที่ยกให้กับวัด เพื่อเป็นสถานที่อบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชดำรัสชมเชยให้การสร้างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็น “ตัวอย่าง” ของการบำเพ็ญกุศล ที่ต้องพระราชนิยมเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อวันที่ 3 ก.ค.54 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้จัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีญาติในตระกูล ณ สงขลาเป็นตัวแทนไปร่วมงาน คือ คุณกรรติกา ณ สงขลา คุณสิริ – คุณสุดาทิพย์ อินทร คุณสมิตา สรสุชาติ และ คุณณัฐ จารุจินดา .... * ขอแสดงความยินดีต่อ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์อีกวาระหนึ่ง ........ * ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อคุณจิโรจน์ โชติพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่พยายามผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 1 ทศวรรษ เมื่อ 12 ก.ค.54 และจากความพยายามของคุณจิโรจน์ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 40 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งหมด 9,160 คน นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลาอีกท่านหนึ่ง ....... * ด้านคุณโป-อรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สสปน. บอกว่าได้เตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อดันแผนระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เสนอต่อรัฐบาลใหม่ โดยเนื้อหาเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเป็นหลัก รวมทั้งเรื่องใดที่รัฐบาลควรทำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ .... เป็นความคิดที่ดีและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอสนับสนุนครับ.... * เหน็ดเหนื่อยจากการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เช่นเดียวกัน น้องป๋อง – จักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการกงสุล ที่ต้องดูแลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งหมด .... คงต้องทำงานหนักหน่อย เพราะได้ข่าวว่าเป็นดาวรุ่งของกระทรวงการต่างประเทศนี่ครับ ... * 8 ก.ค.54 อาแดง-ศุพัจไฉน อัมพุประภา ได้ทำบุญบ้านใหม่ มีญาติๆ ณ สงขลา ไปร่วมงานหลายท่านเจ้าภาพฝากขอบพระคุณญาติๆทุกท่านที่ไปร่วมงานในวันนั้น และฝากขอภัยมาด้วย หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใด.... * 22 ก.ค. เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ น้องแสน-คุณชัยยุทธ ณ สงขลา กรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ผมขออวยพรให้คุณแสนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ ... * ข่าวเศร้า คุณสุเวทย์ สุขเสวี สามีคุณพึงใจ สุขเสวี ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดธาตุทอง เมื่อ 22-25 มิ.ย.54 ฌาปนกิจเมื่อ 26 มิ.ย. 54 ขอให้ผลแห่งความดีและบุญกุศลที่คุณสุเวทย์ได้ทำมาโดยตลอด จงนำดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

สุดท้ายนี้ ผมขอความกรุณาจากญาติๆ ได้กรุณาสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของตระกูล ณ สงขลา ด้วยการบริจาคเงินและส่งทีมเข้าแข่งขัน เพื่อเป็นทุนให้ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์เป็นส่วนรวมและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ตระกูล ณ สงขลาต่อไป และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในนามตระกูล ณ สงขลามาล่วงหน้า ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ

ด้วยความรักและเคารพ

เวคิน สุวรรณคีรี

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top