ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1 พฤศจิกายน 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 6 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.             วันที่  24 ตุลาคม 2556 เวลา  19.30 น. เป็นวันแห่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และนำความโศกเศร้ามาสู่วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ประมุขแห่งสงฆ์ไทย สิ้นพระชนม์  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา  ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ของไทยที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุด  และที่สำคัญทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นเวลานานถึง 24  ปี ถือได้ว่ายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตที่ผ่านมา

ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย  มักน้อยและสันโดษ  แม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่ง  แต่ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัย  เช่น  ทรงเป็นผู้สงบนิ่ง  พูดน้อย  ไม่ว่าประทับในที่ใด  ทรงอยู่ในอาการสำรวมเสมอ  เป็นต้น  จากการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศมาโดยตลอด  ทำให้ทรงมีเวลาที่จะสร้างคุณูปการแก่วงการสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างมาก   รวมทั้งทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ  โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ   จึงทรงมีผลงานพระนิพนธ์ไว้ไม่น้อยกว่า  150  เรื่อง  เช่น  เถรธรรมกถา  โลก-เหนือโลก  โอวาทวันลาสิกขา  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์  ความสุขที่หาได้ไม่ยาก  ความสุขอันไพบูลย์ จตุธรรมสำคัญ  พระพุทธศาสนากับสังคมไทย  วิธีสร้างบุญบารมี สัมมาฑิฏฐิ  อาหุเนยโย  Forty – Five Years of The Buddha  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก  เคยเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในยุโรป  ที่ประเทศอังกฤษ  ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก  ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล   ทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ  ต่อมารัฐบาลเมียนมาร์ได้ทูลถวายตำแหน่ง  “อภิธชมหารัฐคุรุ” อันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ให้แก่พระองค์   ครั้นเมื่อถึงการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกจาก 32  ประเทศ  เมื่อวันที่  1 กันยายน  2555  ที่ประชุมได้มีมติทูลถวายตำแหน่ง  “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกยกย่องพระองค์

ด้วยพระปรีชาสามารถดังกล่าวมา   ส่งผลให้คำสอนของพระองค์มีคุณค่ามหาศาล  โดยจะขอยกตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจดังนี้   “ถ้าคนเรามีความอยากจะได้วิชา  ก็ตั้งใจพากเพียรเรียน  มีความอยากจะได้ทรัพย์  ยศ  ก็ตั้งใจเพียรทำงานให้ดี  ตามกำลัง  ตามทางที่สมควร  ดังนี้แล้วก็ใช้ได้  แปลว่าปฏิบัติมรรคมีองค์แปดในทางโลก  และก็อยู่ในทางธรรมด้วย” ทั้งหมดนี้เป็นพระจริยวัตรและปฏิปทาของพระองค์   ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง   ควรแก่การยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติจนกว่าชีวิตจะหาไม่  เพื่อความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราเอง

ในโอกาสนี้   พวกเราขอแสดงความอาลัยถวายแด่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ข้าพระพุทธเจ้า ตระกูล ณ สงขลา  และญาติ  ณ  สงขลาทุกสายสกุล 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

12 สิงหาคม 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 5 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1. บทอาศิรวาท ในศุภวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 

สรวมเดช  พระไตร  รัตนะเลิศ                 ก่อให้เกิด  กุศลการ

ทั้งเทพ  สถิต  ทิพะสถาน                              และพระสยามฯ  ที่ไทยมี 

โปรดมา  อนุ – กุละพิทักษ์                             บริรักษ์  พระราชินี

ให้ทรงเกษม  และเปรมปรีดิ์                           นิรทุกข์  ลุสุขเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม    ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า  ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(เวคิน  สุวรรณคีรี   ร้อยกรอง) 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 เมษายน 2556

เรียน·ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2556 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบดังนี้

1.    งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ตามประเพณีจีนประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสายสกุล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.56 ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  พิธีเริ่มต้นด้วยการจัดวางเครื่องเซ่นไหว้หน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา โดยเจ้าอาศรีรัตน์ ณ  ลำปาง ที่ปรึกษาชมรมฯ  ญาติๆที่มาร่วมงาน  ต่างทยอยกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6.45 น.เป็นต้นไป  โดยชมรมฯ ได้จัดอาหารเช้าร้อนๆไว้คอยต้อนรับ  เช่น ข้าวต้ม ชา กาแฟ ข้าวต้มสามเหลี่ยมแบบปักษ์ใต้ ปาท่องโก๋ ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติๆได้ทักทายและพูดคุยกันในระหว่างรับประทานอาหารเช้า  ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง  จนเวลาประมาณ 7.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาถึงปะรำพิธี  พิธีสงฆ์จึงได้เริ่มขึ้น  โดยมี  ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์  กฤษณามระ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ต่อด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และถวายสังฆทาน รวมถึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  โดยตัวแทนตระกูล ณ สงขลาจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ คุณสายจิตร กฤษณามระ  ดร.ชำนาญ ณ สงขลา  ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์  คุณจุมพล ณ สงขลา  เจ้าหอมนวล ณ เชียงตุง  คุณไชยพร ณ สงขลา  คุณพัชรดา ซอโสตถิกุล  คุณวิภาดา โทณวณิก  และผมเวคิน สุวรรณคีรี หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้าร่วมในพิธี  ทำการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติๆ ในสกุล ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้ว  และผมในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ได้กล่าวขอบคุณญาติๆ ที่มาร่วมพิธี  หลังจากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติๆ  และเพื่อเป็นการเสร็จพิธีสงฆ์

เริ่มพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีน  ด้วยการเชิญญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุลมารวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) พร้อมเครื่องเซ่นไหว้  ผมจุดธูปเทียนหน้าสุสาน  และจุดธูปแจกญาติๆ คนละดอก  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง ได้กล่าวนำญาติๆ สดุดีเกียรติคุณพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและบรรพบุรุษทุกท่าน ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและกังวาน  ผสมผสานกับเนื้อหาสาระของคำสดุดี  ปลุกเร้าให้ญาติๆ ทุกท่าน รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและชาติตระกูลของตน  รวมทั้งซาบซึ้งในคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้ให้แก่เมืองสงขลาอย่างมากมายด้วยความพยายามและเสียสละอย่างสูง  หลังจากนั้น  ญาติๆได้นำธูปเข้าไปกราบไหว้สักการะบรรพบุรุษของเรา  และเผากระดาษเงินกระดาษทองและสิ่งของเครื่องบรรณาการ  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและญาติ ณ สงขลาที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  ส่งท้ายพิธี ด้วยการจุดประทัด ซึ่งชาวจีนโบราณเชื่อกันว่า  เสียงดังสนั่นของประทัดจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดี ไม่ให้เข้าใกล้รบกวนบรรพบุรุษ  อีกทั้งเป็นการบอกกล่าว ให้บรรพบุรุษได้ทราบว่า ลูกหลานยังระลึกถึงท่านเสมอ รวมทั้งมีความเชื่อกันว่า ประทัดยิ่งดังยิ่งดี จะทำให้ลูกหลานร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

1 มกราคม 2556

เรียน  ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2556· มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.

ส.ค.ส. 2556

สองห้า  ห้าหก  ศกใหม่               ขอให้  ญาติญาติ  ชาติเชื้อ 

จงมี  ความสุข  ทุกเมื่อ                              บุญเหลือ  ทรัพย์ล้น  พ้นปี 

คิดใด  สมใจ  สมหวัง                                มีพลัง  คลายทุกข์  สุขขี 

ปลอดภัย  ปราศโรค  โชคดี                       รับปี-ใหม่ สดใสเทอญ 

สวัสดีปีใหม่  2556  ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกท่านทุกสายสกุลด้วยความรักและเคารพนะครับ 

เวคิน สุวรรณคีรี

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

14 กันยายน·2555

เรียน···ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2555· มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.  บทอาศิรวาท ในศุภวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555

อาราธน์    ฤทธิ์ทั่วฟ้า              ปฐพิน 

ทวยเทพ   อาทิอินทร์              ปิ่นเจ้า

พระไตรรัตน  บดินทร์              เดชเด่น

โปรดพิทักษ์   พระแม่ท้าว        จอมไท้    ทุกสถาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม           ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุล

(เวคิน  สุวรรณคีรี       ร้อยกรอง)

2.   การทำบุญครบรอบ 99 ปีวันพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ค.55  ณ วัดสุทธิวราราม

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา ที่ได้ทำคุณงามความดีไว้ให้แก่ประเทศชาติและในการก่อร่างสร้างตระกูลจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ ณ สงขลาทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว  มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ  100 คน โดยต่างทยอยกันมาตั้งแต่เช้า จนถึงเวลาประมาณ 10.30 น.พิธีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยผมในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้จุดธูปเทียนหน้าพระประธานในโบสก์  ต่อด้วยจุดธูปเทียนหน้าสถานที่บรรจุอัฐิเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ(จิตร ณ สงขลา) และหน้าสถานที่บรรจุอัฐิพระยาพิจารณาปฤชามาตย์(สุหร่าย วัชราภัย) หลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์  โดยมีพระมหา ดร.สุทิตย์ อาภากโร รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เมื่อสวดจบ ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งวัด  ต่อจากนั้น  ประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ญาติๆ มีใจความพอสรุปได้ดังนี้

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

20·กุมภาพันธ์· 2555

เรียน· ·ญาติ ณ สงขลาที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2555 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบดังนี้

1.            วันคล้ายวันเกิดประธานตระกูล ณ สงขลา ศ.วิรัช ณ สงขลา เนื่องจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ 91 ของ ศ.วิรัช ณ สงขลา ประธานตระกูล เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณณัฐ จารุจินดา และผมได้เดินทางไปอวยพรวันเกิดให้แก่ ศ.วิรัช ณ สงขลา ในนามญาติ ณ สงขลาทุกคน โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งบุญบารมีของบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา และผลบุญกุศลที่ ศ.วิรัช ณ สงขลาได้ทำไว้ จงดลบันดาลประทานพรให้ ศ.วิรัช ณ สงขลา มีความสุข สดชื่น คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมความปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ อยู่เป็นหลักชัยให้แก่ลูกหลานในสกุล ณ สงขลาตลอดไปเทอญ

2.            งานรวมญาติครั้งที่ 28 ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สโมสรทหารบก เทเวศร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีญาติๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน โดยต่างทยอยกันมา บางท่านมาก่อนแต่กลับเร็วหน่อย บางท่านมาสายแต่กลับช้าหน่อย แต่ทุกคนก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน ส่วนท่านที่มาร่วมงานครั้งแรก ก็น่ารักมากแนะนำตัวเองกับญาติๆ ทำให้แวดวงการรู้จักกว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดความสนิทสนม จนกลายเป็นความรักความสามัคคีและความอบอุ่น และพัฒนาไปเป็นความสนุกสนานและความสุขได้อย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าทุกคนมีเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็น ณ สงขลากันอย่างเต็มเปี่ยมทุกคน มีความกระตือรือร้นที่จะได้มารู้จักกันในงานรวมญาติ เมื่อมาพบกันความผูกพันจึงเกิดขึ้นได้อย่างงายดาย ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานรวมญาติที่รุ่นคุณทวด คุณปู่ คุณพ่อของเราวางเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากให้มีงานรวมญาติของเราตลอดไป เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาพบปะกันอย่างนี้ปีละครั้ง และเพื่อจะได้ส่งผ่านงานรวมญาตินี้ให้แก่ลูกหลานของเราต่อไป ดังเช่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่งผ่านมาให้แก่เรา ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ยังคงมาร่วมงานกับเราในวันนี้ เช่น นพ.ญาใจ ณ สงขลา รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดร.ม.ล.ปริยา นวรัตน์ เจ้าเดชา-เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์ คุณปาหนัน-บุญ-หลง คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์ คุณจุมพล ณ สงขลา ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ผศ.มยุรี เลื่อนราม คุณประยูร ณ สงขลา คุณถาวร ทัพพะรังสี พญ.นวลปราง ณ สงขลา เป็นต้น และอีกหลายท่านที่รายชื่ออาจจะตกหล่นไปบ้าง ซึ่งผมต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย จะขอบพระคุณมากและจะได้นำลงในหนังสือเวียนฉบับต่อไปนะครับ

Back to Top