27 กรกฎาคม 2562

เรียนญาติสายสกุล ณ สงขลาทุกท่าน

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตระกูล ณ สงขลา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างชื่อเสียงผดุงเกียรติยศของตระกูล

และความสัมพันธ์อันอบอุ่นกลมเกลียวในสายสกุล

 

ผม ดร.เอกพล ณ สงขลา ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานตระกูล ณ สงขลา รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์

ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา” ตั้งแต่วันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาดำเนินการหารือญาติ ณ สงขลาหลายภาคส่วน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม

สายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2562 - 2564 และบัดนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และที่ปรึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจึงขอประกาศให้ญาติได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

30 มิถุนายน  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2562 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบ ดังนี้

            ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณญาติ ณ สงขลาซึ่งมาร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ของตระกูล  อีกยังได้ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของในการจัดจัดกิจกรรมประจำปี 2562  ได้แก่

  1. งานรวมญาติ ณ สงขลาครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ซึ่งมีญาติมาร่วมงาน  ประมาณ  250 คน (รายนามผู้ให้การสนับสนุนงาน) (สรุปรายรับรายจ่าย)
  2. งานบุญเช็งเม้งหรือพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 24 และ 25 มีนาคม 2562  ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา สุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ และโรงเรียนวิเชียรชม  จังหวัดสงขลา โดยมีญาติจากกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ  มาร่วมงานประมาณ  200 คน (รายนามผู้ให้การสนับสนุนงาน) (สรุปรายรับรายจ่าย)
  3. งานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทาน นามสกุล ณ สงขลา ครบรอบ 106 ปี เพื่ออุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ สายสกุล ณ สงขลา ณ พระอุโบสถ วัดสุทธิวราราม  มีญาติมาร่วมงานประมาณ 120 คน (รายนามผู้ร่วมทำบุญ)

สรุปรายรับรายจ่าย ได้ดังนี้

รายรับ    
เงินบริจาคจากญาติผู้มาร่วมงานและผู้ที่โอนผ่านธนาคาร   55,799.-
รายจ่าย    
ค่าอาหารถวายพระและจัดเลี้ยงผู้มาร่วมงาน 30,800.-  
ค่าเครื่องไทยธรรม 10 ชุด  4,300.-  
ปัจจัยถวายพระ  5,500.-  
เงินถวายวัด 2,000.-  
  2,200.-  44,800.-
เงินคงเหลือ    10,999.-

 

        ชมรมฯ ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในการสวดพระอภิธรรมศพ ญาติผู้ใหญ่ซึ่งมีคุณูปการต่อตระกูล ณ สงขลา ได้แก่ คุณลุงศิริ  อินทร อายุ 104 ปี และคุณป้าสมศรี  อังสุวัฒนะ อายุ  100 ปี ขอกุศลผลบุญได้นำดวงวิญญาณของท่านสถิตย์ในสัมปรายภพ 

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากท่านประธาน ตระกูล ณ สงขลา ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์  พร้อมญาติผู้ใหญ่ อาทิ เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, คณะ 4 พี่น้อง โดยการนำของคุณมัณฑนา  เชิดวิศวการและน้องๆ , ท่าน พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์และครอบครัว, ท่านพล.ต.อ.สุนทร และคุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ เป็นต้น  งานต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความรักความสามัคคี ความเสียสละในเครือญาติของเรา   

        ในโอกาสนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของชมรม ฯ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา  และจะได้มอบภาระกิจให้ก่ประธานชมรมฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.เอกพล  ณ สงขลา  ซึ่งจะได้รับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ด้วยความรักและเคารพยิ่ง

ณัฐ  จารุจินดา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

20 ธันวาคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

                เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562  ชมรมสายสกุล  ณ สงขลา ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์พรปีใหม่ ใน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นสิริมงคลดังนี้

 

สวัสดีปีใหม่ 2562 สวัสดีปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน

                                     เรื่องหมูหมูอย่าคิดว่าเป็นหมู         พิเคราะห์ดูไม่มีอะไรง่าย

                        รายละเอียดซับซ้อนและมากมาย               ปัญญาฉายส่องให้ทำได้ดี

                        ปีกุนหรือปีหมูดูให้แน่                              ว่าของแท้งามเลิศเกิดศักดิ์ศรี

                       กุศลกรรมเป็นทุนหนุนชีวี                         ให้สุขีปีหมูอยู่ยั่งยืน  

 

            ในโอกาสปีใหม่ 2562  ผมในนามชมรมสายสกุล ณ  สงขลา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยอุบัติอันตรายทุกประการ

 

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวขอแจ้งให้ญาติทราบดังนี้

 

  1. กำหนดการจัดงาน “ รวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ”  โดยคณะกรรมการชมรม ฯ กำหนดจัดงานใน

วันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2562  ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  ถนนประชาชื่น  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.

โดยมีกำหนดการดังนี้

        08.00 น.     ลงทะเบียน   Update  ข้อมูล และที่อยู่ของญาติ

        09.00 น.     เพลิดเพลินเพลงไพเราะกับวงดนตรี

        10.00 น.     ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา กล่าวเปิดงาน

        10.25 น.     พิธีเคารพ สัการะ บรรพบุรุษของตระกูล

        11.00 น.     มอบดอกไม้ พวงมาลัย คารวะ ณ สงขลา  อาวุโส

        11.30 น.     ร่วมร้องเพลง “ ณ สงขลา รวมญาติ “ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

        12.00 น.     รับประธานอาหารพร้อมกัน

        13.00 น.     สนุกสนานกับกิจกรรมภายในงาน   -  เกมส์ สนุกๆ จากทีมงาน

        15.00 น.     ปิดงาน    

 

Back to Top