ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

37/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร:  08-1345-5445

 

1 มกราคม 2564

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ ดังนี้

 

ส.ค.ส. 2564

แด่ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล

.............................

                                                                     อาราธน์ พระไตรรัตน์                    ดลอุบัติ นิรัติศัย

                                                                ให้ญาติญาติ นิราศภัย                          นิรทุกข์ ลุสุขสราญ

                                                                สิ่งใด ฝันใฝ่หา                                       ให้ได้มา พาชื่นบาน

                                                                ทุกนาที ที่ผันผ่าน                                 จงเกษม และเปรมปรีดิ์

                                                                ให้ทุกวงศ์ ณ สงขลา                             มีสง่า และราศี

                                                                จงปลอดโรค และโชคดี                        ตลอดปี หกสี่ เทอญ

สวัสดีปีใหม่ครับ

 

  1. เมื่อเดือนมกราคมของทุกปีเวียนมาถึง ความรู้สึกที่จะได้พบญาติ ๆ เริ่มอบอวล หลาย ๆ  คนคงนึกถึงบรรยากาศในการพบปะสังสรรค์กับญาติ ๆ ได้กราบไหว้บรรพบุรุษ ได้กราบไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับญาติ ๆ ได้ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารอร่อย ๆ ได้ฟังเพลงเพราะ ๆ ได้สนุกสนานครื้นเครงกับรายการแสดงต่าง ๆ ของญาติทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่หรือรุ่นเด็ก ในปีนี้ งานรวมญาติจะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ โดย ชมรมสายสกุล ณ สงขลา (ชมรม) ได้กำหนดให้ธีมของงานเป็น “การสืบทอดตระกูล ณ สงขลาจากรุ่นสู่รุ่น” โดยเน้นความสำคัญของ ณ สงขลารุ่นเยาว์ (ขอเรียกว่า “ณ สงขลา 2020” ไปก่อนนะครับ) ผมเชื่อว่า ณ สงขลา 2020 เป็นเยาวชนคลื่นลูกใหม่ที่มีพลัง มีแนวความคิด กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสา และพร้อมที่จะขับเคลื่อนตระกูล ณ สงขลาไปสู่อนาคตที่ดีได้   

     ดังจะเห็นได้จาก เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2020 ชมรมโดย ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรม ได้จัดงาน Christmas Na Songkhla ขึ้น และได้เชิญ ณ สงขลา 2020 ให้มาพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกับ ณ สงขลารุ่นปัจจุบันและรุ่นอาวุโส ปรากฏว่ามี ณ สงขลา 2020 มาร่วมงานประมาณ 20 คน และทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตระกูลไว้อย่างน่าสนใจหลายประการ ในขณะที่ผมได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องตระกูลให้ฟัง ผมจึงถือโอกาสนั้นขอให้ ณ สงขลา 2020 เข้ามาร่วมกิจกรรมของตระกูลให้มากขึ้น โดยเริ่มจากงานรวมญาติในปีนี้ ด้วยการขอให้เสนอแนวความคิดในเรื่องรูปแบบของงาน ในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในงาน รวมทั้งขอให้จัดกิจกรรมของรุ่นมาแสดงในงานด้วย เพื่อให้งานรวมญาติเป็นของทุกคน และขอให้พิจารณาสืบทอดกิจกรรมดี ๆ ของตระกูลต่อไป ส่วนกิจกรรมที่คิดว่าไม่มีประโยชน์อาจจะยกเลิกก็ได้ อีกทั้งขอให้ช่วยกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ญาติ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล ที่จะเป็นการทำนุบำรุงโบราณสถานโบราณวัตถุของตระกูล และที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นส่วนรวม ดังนั้น งานรวมญาติในปีนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะเน้นเรื่องการสืบทอดตระกูล จึงขอเชิญชวนญาติทุกท่านให้มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้การสืบทอดตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

  1. กรอบการจัดงาน รวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564  มีดังนี้

                     10.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน  Update  ข้อมูล ที่อยู่ของญาติ  และเชื่อมความสัมพันธ์เครือญาติ

                     11.00 – 12.00 น.     เปิดงาน กิจกรรมสายสกุล พิธีเคารพสักการะบรรพบุรุษ สายสกุล ณ สงขลา

                     12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมชมดนตรี และการแสดง

‪                     13.00 – 13.30 น.     กิจกรรมเสวนา สายสกุล ณ สงขลา

‪                     13.30 – 14.00 น.     กิจกรรมแข่งขันหรรษา สายสกุล ณ สงขลา

‪                     14.00 – 14.30 น.     แนะนำคณะกรรมการและกิจกรรมประจำปี 2563

                     14.30 น.                     ปิดงานและสังสรรค์ตามอัธยาศัย

 

27 กรกฎาคม 2562

เรียนญาติสายสกุล ณ สงขลาทุกท่าน

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตระกูล ณ สงขลา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างชื่อเสียงผดุงเกียรติยศของตระกูล

และความสัมพันธ์อันอบอุ่นกลมเกลียวในสายสกุล

 

ผม ดร.เอกพล ณ สงขลา ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานตระกูล ณ สงขลา รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์

ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา” ตั้งแต่วันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาดำเนินการหารือญาติ ณ สงขลาหลายภาคส่วน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม

สายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2562 - 2564 และบัดนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และที่ปรึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจึงขอประกาศให้ญาติได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Back to Top