ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 พฤษภาคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

      ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานเชงเม้ง ประจำปี 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม  2561 ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา และได้ไปร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรี และวัดแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสายสกุล ณ สงขลา หลังจากเสร็จพิธีก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมวีว่าซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี  ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา อนึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ท่านเจ้าคุณวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาท่านที่ 8 ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิเชียรคีรี (ชม)   และสุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร)  สุสานท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา ท่านที่ 6  ซึ่งการจัดพิธีสักการะในวันที่ 24 มีนาคม 2561 นั้น เป็นการจัดพิธีอย่างไม่เป็นทางการ

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะแจ้งให้ญาติทราบดังนี้

  1. งานสักการะบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเชงเม้ง   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 166,200.-บาท  โดยคุณจุฑามาศ  ณ สงขลา และครอบครัว ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษบริเวณสุสานพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง)  สุสานพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) และสุสานเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)พร้อมหมูย่างเมืองตรังและหมูหัน จากคุณเชษฐา  ณ สงขลาโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ  ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ ประธานตระกูล ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, คุณจุมพล ณ สงขลา พร้อมคณะเป็นต้น ชมรมฯได้มอบเสื้อ ณ สงขลาให้แก่  คุณอาทัศนีย์ ณ สงขลา เพื่อจัดจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนการจัดงาน 

สรุปรายรับ-รายจ่าย ได้ดังนี้

รายรับ      
  เงินบริจาคจากญาติผู้มาร่วมงาน 166,200.-  
  เงินจากการจำหน่ายเสื้อ ณ สงขลา   22,700.-  
     รวมรายรับทั้งสิ้น   188,900.-
รายจ่าย      
  ค่าของเซ่นไหว้สุสานเจ้าเมือง                                 40,000.-   
  ค่าภัตตาหารเช้าอาหารเช้ารับรองญาติ                                   35,000.-  
  ค่าของเซ่นไหว้  สุสานพระยาสุนทรานุรักษ์และหน้าอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี (ชม)     7,000.-  
  ค่าอาหารกลางวันรับรองญาติที่โรงแรมวีว่า   57,333.-  
     รวมรายจ่าย   139,333.-
  เงินคงเหลือ   49,567.-

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

  1. งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 118,000.-บาทและมีผู้ให้การสนับสนุนด้านซุ้มอาหารตามรายละเอียดแนบโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น

 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล จำนวนเงิน
1 ดร. วินิตา  ศุกรเสพย์ 20,000.00
2 ผศ. มยุรี  เลื่อนราม 15,000.00
3 คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
4 คุณมัณฑนา คุณกรรณิกา คุณอรชร และคุณจุมพล ณ สงขลา 10,000.00
5 ศ. เติมศักดิ์  กฤษณามระ 5,000.00
6 คุณสุภศักดิ์/คุณกรรณิกา  กฤษณามระ 4,000.00
7 คุณณัฐวัฒน์/ คุณเปรียบทิพย์  กฤษณามระ 3,000.00
8 ดร. เวคิน  สุวรรณคีรี 5,000.00
9 ดร. เอกพล  ณ สงขลาและครอบครัว 5,000.00
10 พล.อ. ปานเทพ/คุณหญิงอัจฉรา  ภูวนารถนุรักษ์ 3,000.00
11 คุณจีระพงษ์/ทญ.ศรียา  สิวายะวิโรจน์ 3,000.00
12 คุณนภาธรณ์  ณ สงขลา 3,000.00
13 คุณจุฑาธิป ณ สงขลา และครอบครัว 3,000.00
14 คุณคมกล้า/คุณบัวพร  ณ สงขลา 2,000.00
15 ดร. จิตรพัฒน์/คุณศุภลักษณ์  ไกรฤกษ์ 2,000.00
16 คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะ 2,000.00
17 คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ 2,000.00
18 คุณอัญชลีพร  ธรรมจำรัสศรี 2,000.00
19 บริษัทเคเทอร์พลัส จำกัด (หลานๆคุณหญิงสวัสดิคีรี(ช่วง สุวรรณปัทมะ) 2,000.00
20 คุณณัฐ  จารุจินดา 2,000.00
21 คุณสมพงษ์/คุณจรี/คุณนพวรัชญ์  ณ สงขลา 1,500.00
22 คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ 1,000.00
23 คุณจรินทร์/คุณอร่ามศรี  ไกรเทพ 1,000.00
24 คุณธนะภูมิ  ณ สงขลา 1,000.00
25 คุณปราโมทย์  ณ สงขลา 1,000.00
26 พล.ต. หญิงปาณฑรา  มีนะกนิษฐ์ 1,000.00
27 คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา 1,000.00
28 คุณยุวดี  หงษ์ภู่ 1,000.00
29 คุณรุ่งรัตน์ ณ สงขลาและครอบครัว 1,000.00
30 คุณสุดาทิพย์  อินทร 1,000.00
31 คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ 1,000.00
32 คุณสุธี  ณ สงขลา 1,000.00
33 คุณสุพจน์  เผือกสวัสดิ์  1,000.00
34 คุณอาภรณ์/ คุณอัศมาพรรณ/ คุณอัศมาพร  ณ สงขลา 1,000.00
35 คุณจิราภา ทองนิ่ม 500.00
  รวมเงินบริจาค 118,000.00

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

                เนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก ณ สงขลาทุกท่านขออัญเชิญบทร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                 อายุจงยืนยั่ง          สิริทั้งธนสาร

                                    ยศอยู่เจริญนาน                  พลแกร่งเสริมวรรณา

                                    เป็นสุขก็ทุกเมื่อ                   ทุกขเรื้อภัยเวรา

                                    ความโศกอุปัทวา                 ศัตรูลี้ปลาตไกล

                                    อันตรายอันมากมูน             ก็เสื่อมสูญมลายไป

                                    ด้วยเดชรัตนตรัย                 คุ้มครองท่านตลอดเทอญ  

  1. ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ทางราชการประกาศให้เป็นห้วงเวลาไว้ทุกข์ถวาย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และทางราชการได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี   ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้นำเสนอให้งดการจัดเลี้ยงสังสันต์รวมญาติ ประจำปี 2560  และให้จัดการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ 100 วัน ณ พระอุโบสถวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่  22 มกราคม  2560   และหลังจากเสร็จพิธีถวายพระราชกุศล ได้จัดให้มีพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และญาติ ณ สงขลาผู้ล่วงลับ โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา พร้อมญาติผู้ใหญ่ อาทิ   เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์และคุณหญิง, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น  และตระกูล ณ สงขลา ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมี คุณจุมพล  ณ สงขลา เป็นประธานร่วมกับเจ้าภาพอื่นอีก 8 คณะ โดยมีญาติ ณ สงขลา เข้าร่วมพิธีจำนวน 50 คน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สายสกุล ณ สงขลา


Back to Top