27 กรกฎาคม 2562

เรียนญาติสายสกุล ณ สงขลาทุกท่าน

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตระกูล ณ สงขลา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างชื่อเสียงผดุงเกียรติยศของตระกูล

และความสัมพันธ์อันอบอุ่นกลมเกลียวในสายสกุล

 

ผม ดร.เอกพล ณ สงขลา ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานตระกูล ณ สงขลา รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์

ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา” ตั้งแต่วันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาดำเนินการหารือญาติ ณ สงขลาหลายภาคส่วน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม

สายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2562 - 2564 และบัดนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และที่ปรึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจึงขอประกาศให้ญาติได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

Back to Top