ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 พฤษภาคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

      ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานเชงเม้ง ประจำปี 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม  2561 ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา และได้ไปร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรี และวัดแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสายสกุล ณ สงขลา หลังจากเสร็จพิธีก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมวีว่าซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี  ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา อนึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ท่านเจ้าคุณวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาท่านที่ 8 ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิเชียรคีรี (ชม)   และสุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร)  สุสานท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา ท่านที่ 6  ซึ่งการจัดพิธีสักการะในวันที่ 24 มีนาคม 2561 นั้น เป็นการจัดพิธีอย่างไม่เป็นทางการ

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะแจ้งให้ญาติทราบดังนี้

  1. งานสักการะบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเชงเม้ง   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 166,200.-บาท  โดยคุณจุฑามาศ  ณ สงขลา และครอบครัว ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษบริเวณสุสานพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง)  สุสานพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) และสุสานเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)พร้อมหมูย่างเมืองตรังและหมูหัน จากคุณเชษฐา  ณ สงขลาโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ  ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ ประธานตระกูล ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, คุณจุมพล ณ สงขลา พร้อมคณะเป็นต้น ชมรมฯได้มอบเสื้อ ณ สงขลาให้แก่  คุณอาทัศนีย์ ณ สงขลา เพื่อจัดจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนการจัดงาน 

สรุปรายรับ-รายจ่าย ได้ดังนี้

รายรับ      
  เงินบริจาคจากญาติผู้มาร่วมงาน 166,200.-  
  เงินจากการจำหน่ายเสื้อ ณ สงขลา   22,700.-  
     รวมรายรับทั้งสิ้น   188,900.-
รายจ่าย      
  ค่าของเซ่นไหว้สุสานเจ้าเมือง                                 40,000.-   
  ค่าภัตตาหารเช้าอาหารเช้ารับรองญาติ                                   35,000.-  
  ค่าของเซ่นไหว้  สุสานพระยาสุนทรานุรักษ์และหน้าอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี (ชม)     7,000.-  
  ค่าอาหารกลางวันรับรองญาติที่โรงแรมวีว่า   57,333.-  
     รวมรายจ่าย   139,333.-
  เงินคงเหลือ   49,567.-

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

  1. งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 118,000.-บาทและมีผู้ให้การสนับสนุนด้านซุ้มอาหารตามรายละเอียดแนบโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น

 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล จำนวนเงิน
1 ดร. วินิตา  ศุกรเสพย์ 20,000.00
2 ผศ. มยุรี  เลื่อนราม 15,000.00
3 คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
4 คุณมัณฑนา คุณกรรณิกา คุณอรชร และคุณจุมพล ณ สงขลา 10,000.00
5 ศ. เติมศักดิ์  กฤษณามระ 5,000.00
6 คุณสุภศักดิ์/คุณกรรณิกา  กฤษณามระ 4,000.00
7 คุณณัฐวัฒน์/ คุณเปรียบทิพย์  กฤษณามระ 3,000.00
8 ดร. เวคิน  สุวรรณคีรี 5,000.00
9 ดร. เอกพล  ณ สงขลาและครอบครัว 5,000.00
10 พล.อ. ปานเทพ/คุณหญิงอัจฉรา  ภูวนารถนุรักษ์ 3,000.00
11 คุณจีระพงษ์/ทญ.ศรียา  สิวายะวิโรจน์ 3,000.00
12 คุณนภาธรณ์  ณ สงขลา 3,000.00
13 คุณจุฑาธิป ณ สงขลา และครอบครัว 3,000.00
14 คุณคมกล้า/คุณบัวพร  ณ สงขลา 2,000.00
15 ดร. จิตรพัฒน์/คุณศุภลักษณ์  ไกรฤกษ์ 2,000.00
16 คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะ 2,000.00
17 คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ 2,000.00
18 คุณอัญชลีพร  ธรรมจำรัสศรี 2,000.00
19 บริษัทเคเทอร์พลัส จำกัด (หลานๆคุณหญิงสวัสดิคีรี(ช่วง สุวรรณปัทมะ) 2,000.00
20 คุณณัฐ  จารุจินดา 2,000.00
21 คุณสมพงษ์/คุณจรี/คุณนพวรัชญ์  ณ สงขลา 1,500.00
22 คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ 1,000.00
23 คุณจรินทร์/คุณอร่ามศรี  ไกรเทพ 1,000.00
24 คุณธนะภูมิ  ณ สงขลา 1,000.00
25 คุณปราโมทย์  ณ สงขลา 1,000.00
26 พล.ต. หญิงปาณฑรา  มีนะกนิษฐ์ 1,000.00
27 คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา 1,000.00
28 คุณยุวดี  หงษ์ภู่ 1,000.00
29 คุณรุ่งรัตน์ ณ สงขลาและครอบครัว 1,000.00
30 คุณสุดาทิพย์  อินทร 1,000.00
31 คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ 1,000.00
32 คุณสุธี  ณ สงขลา 1,000.00
33 คุณสุพจน์  เผือกสวัสดิ์  1,000.00
34 คุณอาภรณ์/ คุณอัศมาพรรณ/ คุณอัศมาพร  ณ สงขลา 1,000.00
35 คุณจิราภา ทองนิ่ม 500.00
  รวมเงินบริจาค 118,000.00

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

                เนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก ณ สงขลาทุกท่านขออัญเชิญบทร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                 อายุจงยืนยั่ง          สิริทั้งธนสาร

                                    ยศอยู่เจริญนาน                  พลแกร่งเสริมวรรณา

                                    เป็นสุขก็ทุกเมื่อ                   ทุกขเรื้อภัยเวรา

                                    ความโศกอุปัทวา                 ศัตรูลี้ปลาตไกล

                                    อันตรายอันมากมูน             ก็เสื่อมสูญมลายไป

                                    ด้วยเดชรัตนตรัย                 คุ้มครองท่านตลอดเทอญ  

  1. ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ทางราชการประกาศให้เป็นห้วงเวลาไว้ทุกข์ถวาย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และทางราชการได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี   ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้นำเสนอให้งดการจัดเลี้ยงสังสันต์รวมญาติ ประจำปี 2560  และให้จัดการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ 100 วัน ณ พระอุโบสถวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่  22 มกราคม  2560   และหลังจากเสร็จพิธีถวายพระราชกุศล ได้จัดให้มีพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และญาติ ณ สงขลาผู้ล่วงลับ โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา พร้อมญาติผู้ใหญ่ อาทิ   เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์และคุณหญิง, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น  และตระกูล ณ สงขลา ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมี คุณจุมพล  ณ สงขลา เป็นประธานร่วมกับเจ้าภาพอื่นอีก 8 คณะ โดยมีญาติ ณ สงขลา เข้าร่วมพิธีจำนวน 50 คน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สายสกุล ณ สงขลา


ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

4 สิงหาคม 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง ประจำปี 2560  ได้จัดขึ้น ณ สุสานตระกูล  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2560  โดยมีคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาเป็นประธาน  พร้อมด้วยรองประธานตระกูลทั้ง 3 ท่าน  คือ เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์  และ ดร.เวคิน  สุวรรณคีรี   รวมถึงญาติ ๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุล  ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการทำพิธีเล็กน้อย  กล่าวคือ  มีทั้งพิธีสงฆ์ไทยและพิธีสวดโดยพระจีน  ในส่วนของพิธีสงฆ์ไทย  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์  เป็นตัวแทนตระกูลในการจุดธูปเทียนบูชาพระ  ส่วนในพิธีสงฆ์จีน  เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง เป็นตัวแทนตระกูล  เพื่อให้การดำเนินพิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส่วนพิธีอื่นก็ยังคงรูปแบบเดิมทุกประการ

          หลังจากพิธีเช็งเม้งในปีนี้  เราได้พบปัญหามากมายหลายประการ  เช่น  ระยะเวลาในการทำพิธี  ซึ่งการมีทั้งพิธีทำบุญแบบไทยและทำบุญแบบจีน  ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น  หลายท่านจึงไม่สามารถไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้งตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานได้ทันเวลา  หรือการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งไม่ได้กระทำอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ญาติหลายท่านไม่ทราบและไม่ได้มาร่วมทำบุญ  หรือการจัดเลี้ยงวันเสาร์มีญาติมาร่วมงานน้อย  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกพอสมควร

          จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ได้มีการพูดคุยกับญาติหลายท่าน  แต่ละท่านก็เสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เช่น  พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์  เสนอว่า  ควรจัดพิธีจีนในวันเสาร์  เพื่อจะได้ไม่มาแออัดในวันอาทิตย์  คุณชัยยุทธ  ณ สงขลา  เสนอว่า  งานเลี้ยงในวันเสาร์ควรยกเลิกหรือจัดเป็นการเฉพาะกลุ่ม  คุณทรงธรรม ณ สงขลา  เสนอว่า  ควรมีการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งให้มากกว่านี้  ควรจัดกิจกรรมสนุก ๆ ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน  และควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานเช็งเม้ง  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตระกูล  และที่สำคัญที่สุดก็คือ  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตระกูล  อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบทอดเจตนารมย์ของงานเช็งเม้งต่อไปในอนาคต  เป็นต้น  ผมได้รวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของญาติ ๆ  และส่งให้ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  รับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูล ณ สงขลา  ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดยผู้ริเริ่มคือ  คุณอาเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ในสมัยที่เป็นปลัดอำเภอเมืองสงขลา  คุณอาได้รับการบอกเล่าจากคุณสุชาติ  รัตนปราการ  ญาติผู้ใหญ่ของตระกูล ว่าคุณอาเป็นลูกหลานเจ้าเมืองสงขลาควรจะไปกราบไหว้ฮวงซุ้ยบรรพบุรุษบ่อยๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ    คุณอาจึงนึกได้ว่า  “เราเป็นลูกหลานถ้ามีโอกาสทำบุญให้ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเรา  ย่อมเท่ากับแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน  ก็จะเป็นบุญแก่ตัวเรา”  คุณอาจึงได้สอบถามจากคนจีนที่มีความรู้เรื่องกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน  และได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไปกราบไหว้สุสานของพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา และเจ้าเมืองสงขลาท่านอื่นๆ ในวันเช็งเม้ง โดย  คุณอาเจริญจิตต์ได้ตั้งอธิษฐานว่า  ถ้ามีบุญขอให้เป็นผู้ว่าสงขลากับเขาเหมือนบรรพบุรุษได้เป็นมาแล้ว  ขอเอาความซื่อสัตย์สุจริต  คิดดีทำดี  กล้าหาญ  เสียสละ  และอดทนมาเป็นหลัก  พร้อมกันกับความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์”  ซึ่งต่อมาคุณอาก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมดั่งคำอธิษฐาน  ในวันเช็งเม้งของทุกปีคุณอาได้พบกับญาติ ๆ คนอื่นมากราบไหว้เช่นกัน  โดยต่างคนต่างมา  คุณอาจึงบอกว่าในปีต่อไป  ขอให้นัดมาพร้อมๆ กัน  หลังจากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันมาทำบุญเช็งเม้งเป็นประจำ พอมาถึงยุค คุณอาชำนาญ  ณ สงขลา  ได้กำหนดให้วันเช็งเม้งของตระกูล ณ สงขลาเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี  เพื่อให้ญาติ ๆ ที่ขาดการติดต่อไประยะหนึ่ง หรือที่อยู่ต่างประเทศและประสงค์จะมาร่วมงาน สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ง่ายขึ้น

          ในปีนี้ชมรมสายสกุล ณ สงขลาจะจัดทำบุญเช็งเม้งในวันอาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2560  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ต. หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ. สงขลา  โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้

 06.00 น.  ขอเชิญญาติๆ รับประทานอาหารเช้าที่สุสาน

07.00 น.  พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธีและฉันเช้า

07.30 น.  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ  พระสงฆ์ประพรม

                น้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมพิธี

09.00 น.  ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

09.15 น.  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสานและกล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

09.30 น.  ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษ

10.00 น.  จุดประทัด  เสร็จพิธีไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนโบราณ

10.30 น.  ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

14.30 น.  เลิกงาน

Back to Top