ข่าวประชาสัมพันธ์ สายสกุล ณ สงขลา


ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

4 สิงหาคม 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง ประจำปี 2560  ได้จัดขึ้น ณ สุสานตระกูล  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2560  โดยมีคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาเป็นประธาน  พร้อมด้วยรองประธานตระกูลทั้ง 3 ท่าน  คือ เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์  และ ดร.เวคิน  สุวรรณคีรี   รวมถึงญาติ ๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุล  ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการทำพิธีเล็กน้อย  กล่าวคือ  มีทั้งพิธีสงฆ์ไทยและพิธีสวดโดยพระจีน  ในส่วนของพิธีสงฆ์ไทย  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์  เป็นตัวแทนตระกูลในการจุดธูปเทียนบูชาพระ  ส่วนในพิธีสงฆ์จีน  เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง เป็นตัวแทนตระกูล  เพื่อให้การดำเนินพิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส่วนพิธีอื่นก็ยังคงรูปแบบเดิมทุกประการ

          หลังจากพิธีเช็งเม้งในปีนี้  เราได้พบปัญหามากมายหลายประการ  เช่น  ระยะเวลาในการทำพิธี  ซึ่งการมีทั้งพิธีทำบุญแบบไทยและทำบุญแบบจีน  ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น  หลายท่านจึงไม่สามารถไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้งตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานได้ทันเวลา  หรือการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งไม่ได้กระทำอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ญาติหลายท่านไม่ทราบและไม่ได้มาร่วมทำบุญ  หรือการจัดเลี้ยงวันเสาร์มีญาติมาร่วมงานน้อย  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกพอสมควร

          จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ได้มีการพูดคุยกับญาติหลายท่าน  แต่ละท่านก็เสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เช่น  พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์  เสนอว่า  ควรจัดพิธีจีนในวันเสาร์  เพื่อจะได้ไม่มาแออัดในวันอาทิตย์  คุณชัยยุทธ  ณ สงขลา  เสนอว่า  งานเลี้ยงในวันเสาร์ควรยกเลิกหรือจัดเป็นการเฉพาะกลุ่ม  คุณทรงธรรม ณ สงขลา  เสนอว่า  ควรมีการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งให้มากกว่านี้  ควรจัดกิจกรรมสนุก ๆ ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน  และควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานเช็งเม้ง  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตระกูล  และที่สำคัญที่สุดก็คือ  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตระกูล  อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบทอดเจตนารมย์ของงานเช็งเม้งต่อไปในอนาคต  เป็นต้น  ผมได้รวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของญาติ ๆ  และส่งให้ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  รับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูล ณ สงขลา  ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดยผู้ริเริ่มคือ  คุณอาเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ในสมัยที่เป็นปลัดอำเภอเมืองสงขลา  คุณอาได้รับการบอกเล่าจากคุณสุชาติ  รัตนปราการ  ญาติผู้ใหญ่ของตระกูล ว่าคุณอาเป็นลูกหลานเจ้าเมืองสงขลาควรจะไปกราบไหว้ฮวงซุ้ยบรรพบุรุษบ่อยๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ    คุณอาจึงนึกได้ว่า  “เราเป็นลูกหลานถ้ามีโอกาสทำบุญให้ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเรา  ย่อมเท่ากับแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน  ก็จะเป็นบุญแก่ตัวเรา”  คุณอาจึงได้สอบถามจากคนจีนที่มีความรู้เรื่องกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน  และได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไปกราบไหว้สุสานของพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา และเจ้าเมืองสงขลาท่านอื่นๆ ในวันเช็งเม้ง โดย  คุณอาเจริญจิตต์ได้ตั้งอธิษฐานว่า  ถ้ามีบุญขอให้เป็นผู้ว่าสงขลากับเขาเหมือนบรรพบุรุษได้เป็นมาแล้ว  ขอเอาความซื่อสัตย์สุจริต  คิดดีทำดี  กล้าหาญ  เสียสละ  และอดทนมาเป็นหลัก  พร้อมกันกับความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์”  ซึ่งต่อมาคุณอาก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมดั่งคำอธิษฐาน  ในวันเช็งเม้งของทุกปีคุณอาได้พบกับญาติ ๆ คนอื่นมากราบไหว้เช่นกัน  โดยต่างคนต่างมา  คุณอาจึงบอกว่าในปีต่อไป  ขอให้นัดมาพร้อมๆ กัน  หลังจากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันมาทำบุญเช็งเม้งเป็นประจำ พอมาถึงยุค คุณอาชำนาญ  ณ สงขลา  ได้กำหนดให้วันเช็งเม้งของตระกูล ณ สงขลาเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี  เพื่อให้ญาติ ๆ ที่ขาดการติดต่อไประยะหนึ่ง หรือที่อยู่ต่างประเทศและประสงค์จะมาร่วมงาน สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ง่ายขึ้น

          ในปีนี้ชมรมสายสกุล ณ สงขลาจะจัดทำบุญเช็งเม้งในวันอาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2560  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ต. หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ. สงขลา  โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้

 06.00 น.  ขอเชิญญาติๆ รับประทานอาหารเช้าที่สุสาน

07.00 น.  พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธีและฉันเช้า

07.30 น.  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ  พระสงฆ์ประพรม

                น้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมพิธี

09.00 น.  ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

09.15 น.  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสานและกล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

09.30 น.  ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษ

10.00 น.  จุดประทัด  เสร็จพิธีไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนโบราณ

10.30 น.  ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

14.30 น.  เลิกงาน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 พฤศจิกายน 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

บังคมบรมราชเจ้า          จอมไทย 

เสด็จสู่สวรรคาลัย                     สุดเศร้า 

บุญญาพระเกรียงไกร                เกริกโลก 

พลันดับมืดทุกแดนด้าว              ฤดีสลาย 

อาราธน์ฤทธิ์ทั่วฟ้า         ปฐพิน 

ทวยเทพอาทิอินทร์                   อาตม์อ้าง 

บุญก่อด้วยบดินทร์                   มากล้น 

โปรดดลกษัตริย์ท้าง                  สู่สรวง - สวรรค์เทอญ 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(ดร. เวคิน สุวรรณคีรี – ร้อยกรอง)

ผมนับว่าเป็นนักเรียนไทยที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง ที่ได้รับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักดีว่า  การศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม  2523  ความว่า “....ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต จะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญ  ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถใช้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา  ความรู้ในทางประพฤติที่ดี จิตใจที่เข็มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น จะนำเราไปได้ทุกแห่ง เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้น  ไม่มีทางที่จะล่มจม เพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ  ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดี  ก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป  แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรทำ  ไม่ถลำไปในทางที่ไม่ถูก  อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา.....” และพระองค์ทรงทราบว่า  เด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนการศึกษาหลายกองทุน  เช่น  ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนมูลนิธิภูมิพล  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ  อันเป็นพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าของพระองค์

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่ 31 ประจำปี  2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  กรุงเทพมหานคร  มีญาติ ๆ มาร่วมงานประมาณ 200 คน  โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน  เช่น  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ, ศ. กิตติคุณ เติมศักดิ์-คุณสายจิตร กฤษณามระ, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา, คุณปาหนัน บุญ-หลง, พล.อ.ปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์, พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ,

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์,  คุณประยูร-คุณพิศมัย ณ สงขลา,  

คุณศุพัจไฉน อัมพุประภา, คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา ณ สงขลา, คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์,  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง,  คุณลักษมี  กิระวานิช,  คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป ณ สงขลา, คุณทัศนีย์ ณ สงขลา, คุณสิริลักษณ์ สุทธาเวช, คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา, คุณยุวดี  หงส์ภู่, คุณไชยพร ณ สงขลา เป็นต้น ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีคุณสายจิตร กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลา เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูล ณ สงขลาและ ญาติ ๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

28 กันยายน 2558

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี 2558 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆ ทราบ ดังนี้

1.  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสายสัมพันธ์ สกุล ณ สงขลา Blu-O Rhythum & Bowl เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ชิงถ้วยเกียรติยศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) และญาติผู้ใหญ่ตระกูล ณ สงขลาทุกสายสกุลอีกหลายท่าน อาทิ เช่น คุณสายจิตร กฤษณามระ, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, รศ.ดร.วินิตา สุกรเสพย์, พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ, ดร.จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ และคุณอรรคพล สรสุชาติ เป็นต้น โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา มาเป็นประธานการแข่งขัน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม และมีกองเชียร์มาร่วมเชียร์อีกเป็นจำนวนมาก  สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติๆ  ณ สงขลา  เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

Back to Top