ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 0-2274-7619·โทรสาร·0-2693-4879

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน  ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพ

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี 2558  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ  ทราบ   ดังนี้

1.   งานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลครั้งที่  30  ประจำปี  2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีญาติ ณ สงขลามาร่วมงานประมาณ 250 คน  ณ สโมสรทหารบก  เทเวศร์ โดยมีญาติผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ  เช่น คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ,  คุณภิรมย์ วณิกกุล,  คุณผกา  ณ สงขลา,   ศ.เติมศักดิ์-คุณสายจิตร  กฤษณามระ,   คุณสิริ  อินทร, รศ.ดร.ชำนาญ-ดร.วัฒนา ณ สงขลา,  คุณพึงใจ  สุขเสวี,  คุณปาหนัน  บุญ-หลง,  คุณฉอ้อน  ณ สงขลา,  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์,  พลตำรวจเอกสุนทร-คุณสุทธิมานส์   ซ้ายขวัญ,  ดร.ไตรรงค์-คุณนุช  สุวรรณคีรี,  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์,  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์,  รศ.นิรมล  ตีรณสาร  สวัสดิบุตร,  คุณประยูร-คุณพิศมัย  ณ สงขลา,  คุณสนิทเทียม ณ สงขลา,  คุณศุพัจไฉน  อัมพุประภา,  คุณจุมพล-คุณอรชร-คุณกรรณิกา  ณ สงขลา,  คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์,   คุณเฉลิม-ผศ.มยุรี  เลื่อนราม,  คุณจรูญ-คุณเนาวรัตน์   เข็มทอง,  คุณแสงจันทร์  ณ สงขลา,  คุณลักษมี  กิระวานิช, คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ,  คุณสุชาดา สังขสุวรรณ, คุณวันดี  ณ สงขลา,  คุณจุฑาธิป  ณ สงขลา,  คุณสิริลักษณ์  สุทธาเวช,  คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา,  คุณยุวดี  หงส์ภู่,  คุณไชยพร  ณ สงขลา เป็นต้น   ในปีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลและเป็นความภาคภูมิใจของตระกูล  ณ สงขลาเป็นอย่างมาก ก็คือ  การถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  5 รอบ  ในวันที่  2  เมษายน  2558 โดยมีคุณสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาคนใหม่ เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลในนามตระกูลและญาติๆ ณ สงขลาทุกคน  เพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ญาติ ๆ ได้อีก  เช่น  ซุ้มถ่ายภาพที่สามารถรับภาพได้ทันที ซุ้มพยากรณ์ชีวิต ซุ้มปาเป้า เป็นต้น แต่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ญาติ ๆได้เป็นอย่างมากก็คือ การแสดงมโนราห์ ศิลปะพื้นบ้านทางปักษ์ใต้ ที่ตระกูลสิวายะวิโรจน์  นำโดย คุณจูน-วาสินี  สิวายะวิโรจน์ และ โขน ศิลปะชั้นสูงของไทย  ที่ตระกูล ณ สงขลา โดย คุณโป่ง-วีรธนสิน  ณ สงขลานำมาแสดงให้ญาติ ๆ ได้ชม เรียกเสียงปรบมือได้อย่างกึกก้องและรับรางวัลจากญาติผู้ใหญ่ไปได้อย่างมากทีเดียว นอกจากนี้ทุกคนยังมีความสุขจากการได้รับประทานอาหารเลิศรสจากที่ญาติ ๆ นำมาหรือที่สโมสรจัดให้ เคล้าด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากนักร้องกิตติมศักดิ์ของตระกูล ณ สงขลาหลายท่าน  งานแห่งความสุขและสนุกสนานได้จบลงในเวลา  15.00 น.

2.   ผู้อุปถัมภ์การจัดงาน ผมขอกราบขอบพระคุณญาติ ๆ ทุกท่านที่ได้กรุณาบริจาคเงิน สิ่งของ หรือนำอาหารมาเลี้ยงญาติ ๆ ด้วยกัน  ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้  รวมทั้งได้แนบสรุปรายรับ-รายจ่ายในการจัดงานครั้งนี้มาด้วย เอกสารทั้งสองรายการนี้จัดทำโดย คุณณัฐ  จารุจินดา กรรมการบริหารชมรม ฯ ฝ่ายการเงิน  หากมีข้อผิดพลาดหรือรายชื่อญาติท่านใดที่บริจาคในครั้งนี้ตกหล่นไป  ผมกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  และขอให้ท่านกรุณาติดต่อแจ้งให้ผมทราบ   เพื่อจะนำลงขอบพระคุณในหนังสือเวียนฉบับหน้าต่อไปครับ

ผู้ให้การสนับสนุนซุ้มอาหาร กิจกรรม และของรางวัล  

พล.ต.อ.สุนทร-คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ อาหารปักษ์ใต้ ,   คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง ข้าวยำ,  คุณชัชวัสท์  ณ สงขลา หมูสวรรค์, ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์ ของรางวัลเล่มเกมส์,  คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา ของรางวัลเล่มเกมส์ , คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา จัดกิจกรรมพยากรณ์,  คุณวีรธนสินทร์ ณ สงขลา จัดการแสดงโขน และ ซุ้มสุขภาพ,  คุณวาสินี  สิวายะวิโรจน์ จัดการแสดงโนราห์ และ ซุ้มกาแฟสด

รายนามญาติที่ให้การสนับสนุน งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 30 ปี 2558
1.  คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
2.  ดร.ไตรรงค์/คุณนุช  สุวรรณคีรี 10,000.00
3.  คุณพิมสิริ  ณ สงขลา 10,000.00
4.  ผศ.มยุรี/คุณเฉลิม  เลื่อนราม 10,000.00
5.  คุณมัณฑนา-คุณอรชร-คุณจุมพล-คุณกรรณิกา  ณ สงขลา 10,000.00
6.  คุณผกา ณ สงขลา 10,000.00
7.  คุณพัชรดา  ซอโสตถิกุล 5,000.00
8.  บ้านหมอฉลอง 5,000.00
9.  คุณพึงใจ  สุขเสวี 5,000.00
10.  คุณภิรมย์  วณิกกุล 5,000.00
11.  รศ.นิรมล  ตีรณสาร สวัสดิบุตร 5,000.00
12.  ดร.เอกพล  ณ สงขลา 5,000.00
13.  พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์ 4,000.00
14.  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง 3,000.00
15.  คุณสุภศักดิ์  กฤษณามระ 3,000.00
16.  คุณภารดี  ณ  สงขลา 3,000.00
17.  คุณธนินทร์-คุณรุจี-คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา 3,000.00
18.  คุณจุฑาธิป-คุณณัฐพล-คุณวิชชวรรณ ณ สงขลา 3,000.00
19.  คุณสายจิตร  กฤษณามระ 3,000.00
20.  คุณสุดาทิพย์  จารุจินดา อินทร 2,500.00
21.  ร.ต.ท.ยงยุทธ  ณ สงขลา 2,000.00
22.  คุณจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์ 2,000.00
23.  คุณศิริพงษ์-คุณสุมาลี  ณ สงขลา 2,000.00
24.  คุณอภิศมา  ณ สงขลา 2,000.00
25.  พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ 2,000.00
26.  คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะ 1,000.00
27.  คุณวรายุทธ-คุณจันทนา  มัณฑะจิตร 1,000.00
28.  คุณรุ่งรัตน์  ณ สงขลา และครอบครัว 1,000.00
29.  คุณปาหนัน  บุญ-หลง 1,000.00
30.  ดร.ม.ล.ปริยา  นวรัตน์ 1,000.00
31.  คุณธันยมัย  โรจนะหัสดิน 1,000.00
32.  คุณสุชาดา  สังขสุวรรณ 1,000.00
33.  คุณกรรณิการ์  ปิณฑะรุจิ 1,000.00
34.  คุณจีรภา  ทองนิ่ม 1,000.00
35.  คุณสนิทเทียม  ณ สงขลา 1,000.00
36.  คุณอเนก  ณ สงขลา 1,000.00
37.  คุณอรรณพ  โรจนะหัสดิน 1,000.00
38.  คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ 1,000.00
39.  คุณธฤษ คีรีรัฐนิคม 500
40.  คุณยุวดี  หงษ์ภู่ 500
41.  คุณปรีดา  โรจนะหัสดิน 500
42.  คุณศิริลักษณ์  สุทธาเวศ 500
รวม 139,500.00
งบรายรับรายจ่าย งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 30 ปี 2558
รายรับ เงินสนับสนุนจากญาติ 139,500.00
รายได้จากซุ้มถ่ายภาพ 10,000.00
รายได้จากซุ้มเกมส์ 3,700.00
รายได้จากการพยากรณ์ 1,100.00
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ 32,050.00 186,350.00
รายจ่าย ค่าอาหารสโมสร 98,000.00
ค่าเครื่องดื่ม 5,000.00
ค่าดนตรี 3,500.00
ค่าสถานที่(แอร์เพิ่มเติม) 4,000.00
ค่าซุ้มดอกไม้ 15,000.00
ค่าเจ้าหน้าที่บริการ 3,200.00
ค่าดอกไม้คารวะบรรพบุรุษ 2,750.00
ดอกไม้คารวะญาติผู้ใหญ่ 3,000.00
ดอกไม้แสดงความยินดี 1,000.00
ค่าของรางวัลเล่นเกมส์ 7,928.00
ค่าจ้างซุ้มถ่ายภาพ 8,000.00
ค่าตอบแทนคนลงทะเบียน 2,000.00
เงินรางวัลการแสดง 6,000.00
ค่าเช่าภาชนะ 500
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,000.00 161,878.00

24,472.00

3.  การแต่งตั้งประธานและรองประธานตระกูล  ณ สงขลา เนื่องจากโครงสร้างการบริหารชมรมสายสกุล  ณ สงขลา  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 ชุด  คือ  คณะที่ปรึกษามีประธานตระกูล ณ สงขลาเป็นประธานโดยตำแหน่ง  และคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ มีประธานซึ่งมาจากการเลือกตั้งของญาติ ณ สงขลา  คณะที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ส่วนคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ทำหน้าที่บริหารและจัดกิจกรรมต่าง ๆของตระกูล  โดยที่ประธานตระกูลคนเก่าก็คือ ศ.วิรัช  ณ สงขลา  ถึงแก่อนิจกรรม  คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน   รวมทั้งได้ปรึกษาญาติผู้ใหญ่อีกหลายท่าน  จึงได้มติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง รศ.นพ. ญาใจ  ณ สงขลารองประธานตระกูลในขณะนั้น เป็นประธานตระกูลคนใหม่ ต่อมาคุณอาหมอญาใจถึงแก่อนิจกรรม  คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ได้ใช้วิธีเดียวกัน จนได้มติเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ซึ่งเป็นรองประธานตระกูลอยู่ในขณะนั้นเป็นประธานตระกูลคนใหม่ และแต่งตั้ง รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ กับ เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง เป็นรองประธานตระกูลคนใหม่  ตามลำดับ  ส่วนตำแหน่งของผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  คือยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล  ณ สงขลาต่อไปครับ

4.  พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาตามประเพณีจีนหรืองานบุญเช็งเม้งประจำปี  2558

จะมีขึ้นใน วันที่  29 มี.ค. 58  ณ  สุสานตระกูล  ณ สงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา

โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้

6.30 น.   ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลพร้อมกัน  ณ  สุสานตระกูล  มีอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ

7.30 น.   พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธี   ถวายอาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

8.30 น.   พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

9.10 น.   ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

9.15 น.   จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสาน  เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง  รองประธานตระกูล ณ สงขลา กล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

9.30 น.   ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษต้นสกุล

10.00 น.   จุดประทัด  เสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน

10.30 น.   ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน  ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

12.00 น.   รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

14.30 น.   เลิกงาน

หมายเหตุ  ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.58 เวลา  9.45 น. ญาติ ๆ นำโดยเจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง รองประธานตระกูล  จะไปกราบไหว้สักการะพระยาวิเชียรคีรี  (ชม)  ณ โรงเรียนวิเชียรชม และเวลา 11.00 น. จะไปกราบไหว้สักการะพระยาสุนทรานุรักษ์  (เนตร์) ที่สุสานในบริเวณสวนตูล  อ.เมือง  จ.สงขลา  และเวลา  17.00 น. จะมีการเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่ญาติ ส่วนสถานที่และค่าอาหาร จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  กิจกรรมในวันเสาร์ทั้งหมดนี้  จัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ   แต่ญาติ ๆ ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ยกเว้นการเลี้ยงสังสรรค์ในตอนเย็นวันเสาร์ ญาติๆ ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วม  กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวีรธนสิน  (โป่ง)  ณ สงขลา โทร 08-6820-0203 เพราะค่าอาหารคิดเป็นรายหัว  สำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเสาร์นี้   ขอให้ทุกท่านสวมเสื้อยืด  ณ สงขลาสีเขียว  ส่วนกิจกรรมในวันอาทิตย์ขอให้สวมเสื้อยืด  ณ สงขลาสีม่วงนะครับ

5.   เสื้อ ณ สงขลาประจำปี  2558 เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเพราะเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน  2558  ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ของตระกูล  ณ สงขลาในปีนี้  จะเน้นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสำคัญ ดังนั้น ชมรมสายสกุล  ณ สงขลาจึงได้จัดทำเสื้อยึดประจำปี  2558  เป็นสีม่วง  เพื่อให้ญาติๆ ได้สวมใส่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของตระกูล  และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน ญาติท่านใดประสงค์จะซื้อเสื้อ  ณ สงขลาสีม่วง   กรุณาติดต่อคุณพงศ์ไท สิวายะวิโรจน์ โทร 08-1356-4987 ในราคาตัวละ  350 บาท  เพื่อนำเงินสมทบทุนกองทุนตระกูล  ณ สงขลา  และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  ต่อสังคม  หรือต่อผู้ด้อยโอกาสในนามตระกูล  ณ สงขลาต่อไป     ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ  ชมรม ฯ  จะได้พิจารณาและแจ้งให้ญาติ ๆ ได้ทราบในโอกาสต่อไปผ่านทางหนังสือเวียน   เว็บไซท์  และ Facebook  ของตระกูลนะครับ

6.   ข่าวสังคม  ณ สงขลา.......

  • ขอแสดงความยินดีต่อคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ, เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง และ พี่แมว-รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานตระกูลและรองประธานตระกูล  ตามลำดับ   และขอขอบพระคุณในความเสียสละของญาติผู้ใหญ่ทั้ง  3  ท่านด้วยครับ.......
  • ขอเรียนว่าตำแหน่ง ประธานตระกูลและรองประธานตระกูล  เป็นคนละตำแหน่งกับ ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล  ณ สงขลา  ที่ผมดำรงอยู่   เนื่องจากในงานรวมญาติมีหลายท่านมาซักถามผมในเรื่องนี้.......
  • ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานรวมญาติ  ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 30 ประจำปี  2558 ขอขอบคุณญาติ ๆ ทุกท่านที่ไปงานรวมญาติของเรา  ทุกท่านสามารถสร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเป็นกันเอง  ความสามัคคี  และความสนุกสนานให้แก่งานครั้งนี้ได้อย่างมากมาย…….
  • ขอขอบคุณท่านที่กรุณาบริจาคเงิน  อาหาร  และสิ่งของมาช่วยงานครั้งนี้ครับ.......
  • ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้กรุณาสละแรงกายและเวลาในการจัดเตรียมงานมาเป็นแรมเดือน โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย.......
  • สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในงานรวมญาติครั้งนี้  ก็คือ ความร่วมมือกันของญาติทุกฝ่ายและทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นญาติ ๆ ที่ช่วยกันจัดงาน  ญาติที่มาร่วมงาน   และญาติผู้สูงอายุที่มีความอดทนในการดูการละเล่นของลูกหลานจนจบการแสดง  นับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกหลานได้เป็นอย่างดียิ่ง.......
  • ในการจัดงานครั้งนี้  หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ผมขอรับผิดและกราบขออภัยต่อทุกท่านไว้  ณ ที่นี้ด้วย  และกรุณาแจ้งข้อบกพร่องนั้นให้ผมทราบเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไปครับ.......
  • ข่าวมงคล  น้องน้ำทิพย์-รมิดา  ภูวนารถนุรักษ์  ธิดาพลเอกปานเทพ-คุณหญิงอัจฉรา  ภูวนารถนุรักษ์ เข้าสู่ประตูวิวาห์กับ น้องพัฒนกฤช  ธนาจรัสรัช  (ขันทะวงศ์) เมื่อ  20 ธ.ค.57  ณ สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดีรังสิต  ขอให้มีความสุขในชีวิตสมรสตลอดไปนะครับ.......
  • ขอแสดงความยินดีแก่ คุณพงษ์ไท  สิวายะวิโรจน์ ที่กวาดรางวัลชนะเลิศการประกวดนกฟินซ์ ทั้งประเภทนกสวยงามและรางวัล  Best  In  Show ในงาน  We Love  Pets ที่เซ็นทรัลพระราม  2  และ คุณยงศักดิ์  ณ สงขลา ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก  IBF  ให้เป็นกรรมการ (Judge)  ตัดสินการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์เปียนโลกระหว่าง   Genesis  “Azukal”  Servania  กับ  Jose  “Matador”  Cabrera ที่เมืองดูใบ  เมื่อปลายปีที่แล้ว  นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังของตระกูล  ณ สงขลา.......
  • เศร้า  ญาติหลายท่านถึงแก่กรรม ได้แก่  คุณทัศนัย  ณ สงขลา, คุณผิน  ณ สงขลา,  คุณรณวิทย์  ณ สงขลา,  คุณเพิ่มสิทธิ์  ณ สงขลา,  คุณวิจิตรา  ณ สงขลา  และนาวาอากาศเอก (พิเศษ)หญิง  มลิวัลย์  สุวรรณคีรี .ขอให้ผลบุญกุศลที่ทุกท่านทำไว้ได้นำท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ก่อนจบหนังสือเวียนฉบับนี้  ผมย้ำเตือน   ด้วยการเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมทำพิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล  ณ สงขลาตามประเพณีจีนหรืองานบุญเช็งเม้ง  ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  ต.หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ. สงขลา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต  เพื่อปกป้องเมืองสงขลาให้รอดพ้นจากภัยสงคราม  และได้วางรากฐานทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

ด้วยความรักและเคารพ 

เวคิน  สุวรรณคีรี 

ประธานกรรมการบริหารชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top