ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

4 สิงหาคม 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง ประจำปี 2560  ได้จัดขึ้น ณ สุสานตระกูล  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2560  โดยมีคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาเป็นประธาน  พร้อมด้วยรองประธานตระกูลทั้ง 3 ท่าน  คือ เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์  และ ดร.เวคิน  สุวรรณคีรี   รวมถึงญาติ ๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุล  ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการทำพิธีเล็กน้อย  กล่าวคือ  มีทั้งพิธีสงฆ์ไทยและพิธีสวดโดยพระจีน  ในส่วนของพิธีสงฆ์ไทย  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์  เป็นตัวแทนตระกูลในการจุดธูปเทียนบูชาพระ  ส่วนในพิธีสงฆ์จีน  เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง เป็นตัวแทนตระกูล  เพื่อให้การดำเนินพิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส่วนพิธีอื่นก็ยังคงรูปแบบเดิมทุกประการ

          หลังจากพิธีเช็งเม้งในปีนี้  เราได้พบปัญหามากมายหลายประการ  เช่น  ระยะเวลาในการทำพิธี  ซึ่งการมีทั้งพิธีทำบุญแบบไทยและทำบุญแบบจีน  ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น  หลายท่านจึงไม่สามารถไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้งตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานได้ทันเวลา  หรือการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งไม่ได้กระทำอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ญาติหลายท่านไม่ทราบและไม่ได้มาร่วมทำบุญ  หรือการจัดเลี้ยงวันเสาร์มีญาติมาร่วมงานน้อย  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกพอสมควร

          จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ได้มีการพูดคุยกับญาติหลายท่าน  แต่ละท่านก็เสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เช่น  พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์  เสนอว่า  ควรจัดพิธีจีนในวันเสาร์  เพื่อจะได้ไม่มาแออัดในวันอาทิตย์  คุณชัยยุทธ  ณ สงขลา  เสนอว่า  งานเลี้ยงในวันเสาร์ควรยกเลิกหรือจัดเป็นการเฉพาะกลุ่ม  คุณทรงธรรม ณ สงขลา  เสนอว่า  ควรมีการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งให้มากกว่านี้  ควรจัดกิจกรรมสนุก ๆ ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน  และควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานเช็งเม้ง  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตระกูล  และที่สำคัญที่สุดก็คือ  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตระกูล  อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบทอดเจตนารมย์ของงานเช็งเม้งต่อไปในอนาคต  เป็นต้น  ผมได้รวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของญาติ ๆ  และส่งให้ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  รับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว

  1. รายชื่อผู้บริจาคเงิน อาหาร  และสิ่งของในการทำบุญเช็งเม้งประจำปี  2560  ตระกูล ณ สงขลา  ขอขอบคุณญาติๆ และทุกท่านที่บริจาคเงิน อาหาร และสิ่งของมาร่วมในการทำบุญครั้งนี้  รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย โดยมีรายละเอียดที่จัดทำโดย  คุณทัศนีย์ ณ สงขลา  ดังต่อไปนี้

                กองทุนตระกูล รายรับ – รายจ่ายงานบุญเช็งเม้ง  วันที่ 26 มีนาคม 2560

รายรับ  รับบริจาค 110,500.- บาท
  ค่าหนังสือทำเนียบ ณ สงขลา  1,400.- บาท
  รวมรายรับ   111,900.- บาท
  หมายเหตุ: รายรับยังไม่ได้รวมรายได้จากการขายเสื้อตระกูล  
     
หักรายจ่าย บำรุงวัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง 6,000.-
  ถวายพระในพิธีที่สุสาน 6,000.-
  พิธีบังสุกุลวัดสุวรรณคีรี + วัดแจ้ง 5,500.-
  ค่าเต้นและอุปกรณ์ในพิธี  13,000.-
  ค่าอาหารและเครื่องไหว้ 3 ชุดใหญ่ 40,000.-
  ค่าอาหารเที่ยง 150 คน +พระจีน 1 โต๊ะ 29,314.-
  ค่าเครื่องไหว้ 2 ชุด (25 มี.ค.60) 5,500.-
  ค่าหมูหัน 3 ตัว 5,100.-
  ค่าอาหารเช้า150 คน /อาหารถวายพระพร้อมเครื่องสังฆทาน19 ชุด  38,800.-
  ค่าบริการของ อส.หมู่บ้าน 700.-
  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 700.-
  ค่าเบ็ดเตล็ดโต๊ะญี่ปุ่น+ใบเสร็จ+กระถางธูป 1,238.-
  รวมรายจ่าย 152,752.-
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ (-40,852.-) 

 

 รายจ่ายระหว่างปี 2559 – 2560

  ค่าทำความสะอาดสุสาน เม.ย.- ก.ย. 59   12,000.-
  ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด 2,430.-
  ค่าทำบุญและค่าพวงหรีดคุณสมมุ่ง ณ สงขลา 3,000.-
  ค่าทำความสะอาดสุสาน ต.ค.59 – มี.ค.60 12,000.-
  ค่าอุปกรณ์      200.-
  ค่าพวงหรีดคุณยายเสงี่ยม ณ สงขลา  1,000.-
  ค่าส่งเสื้อทาง รสพ.และไปรษณีย์ (สีเขียว) 750.-
  รวมรายจ่ายระหว่าง ปี  31,380.-

รายนามผู้บริจาคเงินในงานบุญเช็งเม้งตระกูล ณ สงขลา ปี 2560         วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560

  คณะคุณพงศ์พันธ์ – คุณจุมพล ณ สงขลา  10,000  
  คุณสมศรี อังสุวัฒนะ 10,000  
  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  5,500  
  คุณผกา ณ สงขลา    5,000  
  คุณสายจิตร – ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ    5,000  
  ผศ.มยุรี – คุณเฉลิม เลื่อนราม  5,000  
  ดร.เอกพล ณ สงขลา 5,000  
  ดร.วินิตา ศุกรเสพย์    5,000  
  ดร.กรรติกา ณ สงขลา   5,000  
  พล.เอกปานเทพ – คุณหญิงอัจฉรา ภูวนารถนุรักษ์  3,000  
  ร.ต.อ.ยงยุทธ ณ สงขลา  3,000  
  คุณอรทัย โชคสุทินสกุล (ร้านติ๊กสาส์น) 3,000  
  มล.ปรีญา นวรัตน์ 3,000  
  คุณพัชรีภรณ์ ณ ส. วิกิตเศรษฐ์ 2,500  
  คุณฐิติพร ณ ส.สนิทวงศ์ 2,500  
  คุณอัญชลีพร ธรรมจำรัสศรี 2,000  
  ดร.เวคิน สุวรรณคีรี 2,000  
  คุณปราโมทย์ – คุณปริยนาฎ – คุณวิทวัส ณ สงขลา    2,000  
  คุณสุภัคร ณ สงขลา    2,000  
  คุณปาหนัน บุญ-หลง        2,000  
  คุณผุสดี อังสุวัฒนะ  2,000  
  มล.พัชรี นวรัตน์  2,000  
  พล.ท.นพชเลศ – คุณอัศนียา บูรณศิริ    2,000  
  คุณอรวดี ธรรมรักษ์  2,000  
  คุณพรรณทิพย์ อินทรวิเศษ    2,000  
  คุณอดิศัย – คุณปราณี ณ สงขลา    1,000  
  คุณนภาพร โรจนะหัสดิน    1,000  
  คุณทิพวรรณ เจียระกิจ   1,000  
  คุณภิษณี ณ สงขลา    1,000  
  คุณบงกชกร นพวงศ์ฯ    1,000  
  คุณแม่ละม่อม – คุณวิเชียร กัณฐตุริต  1,000  
  คุณรัตนา ณ สงขลา    1,000  
  คุณอรรณพ โรจนะหัสดิน    1,000  
  คุณสว่าง โรจนะหัสดิน    1,000  
  คุณพัชรินทร์ (ปิง) ณ สงขลา  1,000  
  คุณศรีอนงค์ โรจนะหัสดิน    1,000  
  คุณชิต – คุณปราณี นันทวิทย์    1,000  
  พญ.นวลปราง ณ สงขลา    1,000  
  คุณทัศนีย์ ณ สงขลา         1,000  
  ร.ต.ท.วชิรพิศักดิ์ ณ สงขลา    1,000  
  คุณณัฐพร สุวรรณคีรี       500  
  คุณธเนศ ณ สงขลา       500  
  คุณทัศนา ณ สงขลา      500  
  คุณปภัชญา สุวรรณคีรี      500  
  คุณยุวดี (ปิ๋ว) หงษ์ภู่  500  
  คุณพานี ณ สงขลา       500  
  คุณวัชรินทร์ มิตทจันทร์  300  
  คุณพยุงศักดิ์ ณ สงขลา     200  
  คุณญานาญา ชัยวรรณวุฒิ       200  
  คุณพรติยาพร ประทุมสุวรรณ       200  
  คุณเจียร ณ สงขลา 100  
   รวม 110,500 ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )
  1. การเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระราชานุญาตให้ตระกูล ณ สงขลา  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา  10.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง  ในการนี้ญาติๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุลได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในนาม “ตระกูล ณ สงขลา” เป็นจำนวนเงิน  106,000  บาท

   รายชื่อญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลจำนวน 50 คนที่เข้าร่วมพิธีในฐานะตัวแทนตระกูล ณ สงขลา  และรายชื่อผู้บริจาคเงินทำบุญในครั้งนี้ 

ผู้ร่วมบริจาคเงินทำบุญ

  ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ - คุณสายจิตร กฤษณามระ 5,000   คุณสุธี  ณ สงขลา    1,000
  คุณยุวดี หงษ์ภู่     1,000   คุณธนินทร์ - คุณนวล  ณ สงขลา 1,500
  คุณเยาวภา สวัสดี  300    

ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                คุณจุมพล  ณ สงขลา                            4,000                      คุณเวคิน  สุวรรณคีรี                             4,000

                คุณณัฐ จารุจินดา                                 3,600                      เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง                            2,000

                คุณจุฑามาศ ณ สงขลา                        2,000                     คุณปาหนัน บุญ-หลง                           2,000

                คุณมัณฑนา เชิดวิศวพันธ์                    2,000                      คุณอรชร พูลทรัพย์                                 2,000

                คุณกรรณิกา โพธิ์คำ                            2,000                      คุณศันสนีย์  สุทธาเวศ                          2,000

                คุณอาภรณ์ ณ สงขลา                           2,000                      คุณอารยา ณ สงขลา                            2,000

                พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ์          2,000                      คุณรัตนา  ณ สงขลา                            2,000

                คุณประกาย ณ สงขลา                         2,000                      คุณอรุณี ณ สงขลา                 2,000

                คุณพลพีรัช ดลมหัทธนะกิตต์               2,000                      คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา                       2,000

                คุณวิมลภักดิ์ คณินอนุเสถียร                2,000                      คุณปัณภัสร์ ณ สงขลา                          2,000

                คุณมณีณัฐ กนิษฐสุต                           2,000                      คุณธัญศักดิ์  ณ สงขลา                        2,000

                คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา                           2,000                      คุณทรงธรรม ณ สงขลา                        2,000

                คุณวิมรรศนา ณ สงขลา                       2,000                      คุณโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา          2,000

                คุณณัฎฐ์ชุดา วิศวชาติกุลธนิน             2,000                      คุณณัฐจักร์ ณ สงขลา                           2,000

                คุณฐานเชษฐ์ ณ สงขลา                       2,000                      คุณณัฐพล  ณ สงขลา                           2,000

                คุณวิชชวรรณ  ณ สงขลา                      2,000                      คุณวาสุวิช ณ สงขลา                            2,000

                คุณสุภานาฏ  ณ สงขลา                       2,000                      คุณอัชณา กาญจนพิบูลย์                     2,000

                คุณเจริญชัย กาญจนพิบูลย์                 2,000                      พ.ต.ท. ดร. อิศราวุธ  อ่อนน้อม             2,000

                คุณวราภรณ์ กาญจนพิบูลย์ อ่อนน้อม 2,000                      คุณสุชาดา  ณ สงขลฃา                        2,000

                คุณชลาทิพย์  ณ สงขลา                        2,000                      คุณกัญญาวีร์  ณ สงขลา                      2,000

                คุณศักดา  ณ สงขลา                             2,000                      คุณปาริชาติ ณ สงขลา                          2,000

                คุณพโยมรัตน์ ณ สงขลา                       2,000                      ส.ต.ท.สุทธิพงศ์ ณ สงขลา                    2,000

                คุณรักชนก ณ สงขลา                            2,000                      คุณเกษมสัน ขวัญนุ้ย                            2,000

                คุณธันยชนก  ศรีจันทร์                          2,000                      คุณสุทธิพงศ์  ณ สงขลา                        2,000

                คุณสายฝน  ณ สงขลา                          2,000                      คุณณัฐนัย  ณ สงขลา                           2,000

 

  1. หนังสือเวียนชมรมสายสกุล ณ สงขลา จากการที่เราได้ออกหนังสือเวียนของตระกูล  เพื่อส่งข่าวคราวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของตระกูลให้ญาติ ๆ  ทราบมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วนั้น  ผู้ริเริ่มออกหนังสือเวียนและเป็นผู้เขียนหนังสือเวียนมาร่วม 10 กว่าปี   ก็คือคุณอา รศ.ดร. ชำนาญ ณ สงขลา ก่อนที่ผมจะเข้ามารับช่วงการเขียนหนังสือเวียนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้  ซึ่งรวมเวลากว่า 10 ปีอีกเช่นกัน   แต่เพื่อความคล่องตัวและขจัดปัญหาการออกหนังสือเวียนล่าช้า   จึงเห็นควรให้มีผู้เขียนหนังสือเวียนเพิ่มขึ้น  ผมจึงได้ปรึกษากับคุณณัฐ  จารุจินดา  ประธานชมรม ฯ  ผลการหารือสรุปได้ว่า  ต่อจากนี้ไป  ผู้เขียนหนังสือเวียนจะมี 2 คน  คือ  คุณณัฐและผม โดยจะให้คุณณัฐเป็นตัวยืน  ส่วนผมเป็นตัวสำรองหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

 

  1. ข่าวสังคม ณ  สงขลา .......@ เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ตัวแทนญาติ ณ สงขลานำโดยคุณจุมพล ณ สงขลา ได้เข้ารดน้ำดำหัว คุณป้าสมศรี  อังสุวัฒนะ ญาติผู้ใหญ่ของตระกูล ณ สงขลาซึ่งจะมีอายุครบ 99  ปีในวันที่ 4 ก.ย.นี้ เพื่อขอพรอันจะเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานในสกุล ณ สงขลา  และคุณป้าได้อวยพรให้ลูกหลานในสกุล ณ สงขลาทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน  .......@ ลูกหลานในสกุล ณ สงขลาได้เข้าสู่ประตูวิวาห์อีกหนึ่งท่าน  คือ คุณศิรเดช  โทณวณิก  บุตร คุณชนินทธ์ – คุณวิภาดา  โทณวณิก  ได้เข้าสู่พิธีสมรสกับคุณณัฐภาณุ์  ศรียุกต์สิริ เมื่อวันที่  16 มี.ค. ณ โรงแรมดุสิตธานี  ขอถืออวยพรย้อนหลังให้คู่สมรส  จงมีความสุขตลอดชีวิตสมรสนะครับ .......@ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในสกุล ณ สงขลาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ  คือ  ดร. พิริยะ  ไกรฤกษ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “ศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ”  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คุณจักร บุญ-หลง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพม่า”  คุณเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคุณณัฐวัฒน์  กฤษณามระ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “อธิบดีกรมพิธีการทูต” .......@ คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา  เดินสายทำบุญอยู่เป็นประจำ และเมื่อวันที่  13 มิ.ย. คุณอาได้นำหนังสือไปบริจาคให้โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นจำนวนมาก  รวมทั้งได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกองทุนท่านปั้น  ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และอาจารย์อีกหลายท่าน  และผม  กองทุนนี้คุณอาสายจิตรได้บริจาคเงินตั้งต้นเอาไว้  ดังนั้น  หากญาติๆ ท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนท่านปั้นเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  กรุณาติดต่อคุณอาสายจิตร หรือผม หรือโรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้ครับ .......@ นอกจากกองทุนท่านปั้นแล้ว  ยังมีกองทุนเพื่อการศึกษาอีกหนึ่งกองทุน  คือกองทุน นพ.ยาใจ ณ สงขลา เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งญาติๆ ทุกท่านสามารถบริจาคเงินสมทบได้เช่นเดียวกัน  โดยการติดต่อคุณพงศ์ไท สิวายะวิโรจน์ .......@ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีญาติหลายท่านถึงแก่กรรม  คือ  คุณเนาวรัตน์  เข็มทอง  คุณกิตติรัตน์  สิวายะวิโรจน์  คุณสมใจ (ณ สงขลา) ขมะสุนทร  คุณพูนสุข  ติณเวส  คุณวีระวุฒิ  วัชราภัย  คุณสุทธยา  วัชราภัย  คุณสุชาดา (ณ สงขลา)  สังขสุวรรณ์   คุณศุพัจไฉน (ณ สงขลา) อัมพุประภา คุณพิสมร  ณ สงขลา คุณปราณี ณ สงขลา และ คุณธีรพจน์ (อ๋อย) ธรรมรักษ์  ขอให้ผลบุญกุศลที่แต่ละท่านได้ทำไว้  จงดลบันดาลให้ทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความรักและเคารพ 

ดร.เวคิน สุวรรณคีรี 

รองประธานตระกูล ณ สงขลา

 

Back to Top