ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

                เนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิก ณ สงขลาทุกท่านขออัญเชิญบทร้อยกรองพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                 อายุจงยืนยั่ง          สิริทั้งธนสาร

                                    ยศอยู่เจริญนาน                  พลแกร่งเสริมวรรณา

                                    เป็นสุขก็ทุกเมื่อ                   ทุกขเรื้อภัยเวรา

                                    ความโศกอุปัทวา                 ศัตรูลี้ปลาตไกล

                                    อันตรายอันมากมูน             ก็เสื่อมสูญมลายไป

                                    ด้วยเดชรัตนตรัย                 คุ้มครองท่านตลอดเทอญ  

  1. ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ทางราชการประกาศให้เป็นห้วงเวลาไว้ทุกข์ถวาย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และทางราชการได้ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี   ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ได้นำเสนอให้งดการจัดเลี้ยงสังสันต์รวมญาติ ประจำปี 2560  และให้จัดการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ 100 วัน ณ พระอุโบสถวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่  22 มกราคม  2560   และหลังจากเสร็จพิธีถวายพระราชกุศล ได้จัดให้มีพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ และญาติ ณ สงขลาผู้ล่วงลับ โดยมี คุณอาสายจิตร  กฤษณามระ ประธานตระกูล ณ สงขลา พร้อมญาติผู้ใหญ่ อาทิ   เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์และคุณหญิง, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น  และตระกูล ณ สงขลา ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมี คุณจุมพล  ณ สงขลา เป็นประธานร่วมกับเจ้าภาพอื่นอีก 8 คณะ โดยมีญาติ ณ สงขลา เข้าร่วมพิธีจำนวน 50 คน   
  1. กำหนดการจัดงาน “รวมญาติครั้งที่ 32 ประจำปี 2561”  ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์  ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561  โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

        08.00 น.     ลงทะเบียน   Update ข้อมูล และที่อยู่ของญาติ

        09.00 น.     เพลิดเพลินเพลงไพเราะกับวงดนตรี

        10.00 น.     ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา กล่าวเปิดงาน

        10.25 น.     พิธีเคารพ สัการะ บรรพบุรุษของตระกูล

        11.00 น.     มอบดอกไม้ พวงมาลัย คารวะ ณ สงขลา  อาวุโส

        11.30 น.     ร่วมร้องเพลง “ ณ สงขลา รวมญาติ “ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

        12.00 น.     รับประทานอาหารพร้อมกัน

        13.00 น.     สนุกสนานกับกิจกรรมภายในงาน   -   การแสดงของลูกหลาน ณ สงขลา 

                                                                     -   การฉายวีดีทัศน์ ประวัติและกิจกรรมต่างๆของตระกูล

                                                                     -   เกมส์ สนุกๆ จากทีมงาน

        16.00 น.     ปิดงาน

หมายเหตุ  * ญาติ ณ สงขลา ท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงหรือจะนำอาหารมาร่วมออกร้าน  โปรดแจ้งความประสงค์ มาได้ที่ คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา(ชมพู) โทร 08-1694-7508 และ คุณทรงธรรม ณ สงขลา (อ๊อส ) โทร: 08-1990-5199   เพื่อคณะทำงานจะได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ให้อย่างเรียบร้อย 

แผนที่สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์

 

  1. กำหนดการจัด พิธีเชงเม้งสักการะบรรพบุรุษ ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

        07.00 น.   ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลพร้อมกัน  ณ  สุสานตระกูล  มีอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ

        07.30 น.   พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ 

                       พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

        09.10 น.   ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

        09.15 น.   จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสาน เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลา กล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

        09.30 น.   ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษต้นสกุล

        10.00 น.   จุดประทัด  เสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน

        10.30 น.   ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน  ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

        12.00 น.   รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

        14.30 น.   เลิกงาน       

        จึงขอเรียนเชิญ ญาติ ณ สงขลา มารร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ตามประเพณีจีนซึ่งลูกหลานจะต้องไปเยี่ยมและทำการเซ่นไหว้ ณ บริเวณที่ฝังศพ  หรือที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ โดยการดำเนินงานภายใต้การดูแลของคุณทัศนีย์  ณ สงขลา ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตระกูล ในจังหวัดสงขลา 

  1. ข่าวสังคม.....ในห้วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2560 มีญาติผู้ใหญ่ ได้จากพวกเราไปหลายท่าน ชมรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติ ณ สงขลาทราบ และจัดพวงหรีด เพื่อเคารพศพ ได้แก่ คุณสายจิตร  กฤษณามระ ท่านประธานตระกูล ณ สงขลา, คุณสุวัฒน์  ณ สงขลา, คุณวิลาว์  ณ สงขลา และ คุณปกประชา  ปาลิกานนท์  ขอผลบุญกุศล จงดลบันดาลให้ทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความรักและเคารพ

ณัฐ  จารุจินดา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

 

 

Back to Top