ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 มกราคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติๆทราบ ดังนี้

  1. งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 118,000.-บาทและมีผู้ให้การสนับสนุนด้านซุ้มอาหารตามรายละเอียดแนบโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง, พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, คุณจุมพล ณ สงขลา เป็นต้น

 รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนงานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561

ลำดับ ชื่อ-ชื่อสกุล จำนวนเงิน
1 ดร. วินิตา  ศุกรเสพย์ 20,000.00
2 ผศ. มยุรี  เลื่อนราม 15,000.00
3 คุณสมศรี  อังสุวัฒนะ 10,000.00
4 คุณมัณฑนา คุณกรรณิกา คุณอรชร และคุณจุมพล ณ สงขลา 10,000.00
5 ศ. เติมศักดิ์  กฤษณามระ 5,000.00
6 คุณสุภศักดิ์/คุณกรรณิกา  กฤษณามระ 4,000.00
7 คุณณัฐวัฒน์/ คุณเปรียบทิพย์  กฤษณามระ 3,000.00
8 ดร. เวคิน  สุวรรณคีรี 5,000.00
9 ดร. เอกพล  ณ สงขลาและครอบครัว 5,000.00
10 พล.อ. ปานเทพ/คุณหญิงอัจฉรา  ภูวนารถนุรักษ์ 3,000.00
11 คุณจีระพงษ์/ทญ.ศรียา  สิวายะวิโรจน์ 3,000.00
12 คุณนภาธรณ์  ณ สงขลา 3,000.00
13 คุณจุฑาธิป ณ สงขลา และครอบครัว 3,000.00
14 คุณคมกล้า/คุณบัวพร  ณ สงขลา 2,000.00
15 ดร. จิตรพัฒน์/คุณศุภลักษณ์  ไกรฤกษ์ 2,000.00
16 คุณนพพงศ์  อังสุวัฒนะ 2,000.00
17 คุณผุสดี  อังสุวัฒนะ 2,000.00
18 คุณอัญชลีพร  ธรรมจำรัสศรี 2,000.00
19 บริษัทเคเทอร์พลัส จำกัด (หลานๆคุณหญิงสวัสดิคีรี(ช่วง สุวรรณปัทมะ) 2,000.00
20 คุณณัฐ  จารุจินดา 2,000.00
21 คุณสมพงษ์/คุณจรี/คุณนพวรัชญ์  ณ สงขลา 1,500.00
22 คุณกรรณิการ์ ปิณฑะรุจิ 1,000.00
23 คุณจรินทร์/คุณอร่ามศรี  ไกรเทพ 1,000.00
24 คุณธนะภูมิ  ณ สงขลา 1,000.00
25 คุณปราโมทย์  ณ สงขลา 1,000.00
26 พล.ต. หญิงปาณฑรา  มีนะกนิษฐ์ 1,000.00
27 คุณพัชรินทร์  ณ สงขลา 1,000.00
28 คุณยุวดี  หงษ์ภู่ 1,000.00
29 คุณรุ่งรัตน์ ณ สงขลาและครอบครัว 1,000.00
30 คุณสุดาทิพย์  อินทร 1,000.00
31 คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ 1,000.00
32 คุณสุธี  ณ สงขลา 1,000.00
33 คุณสุพจน์  เผือกสวัสดิ์  1,000.00
34 คุณอาภรณ์/ คุณอัศมาพรรณ/ คุณอัศมาพร  ณ สงขลา 1,000.00
35 คุณจิราภา ทองนิ่ม 500.00
  รวมเงินบริจาค 118,000.00

 

รายชื่อผู้ให้การสนับสนุนซุ้มอาหาร

  1.  หลานๆเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์   ร้านเย็นตาโฟศาลาแดง
  2.  คุณไชยพร  ณ สงลา ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วแระ
  3.  เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง ขนมจีนน้ำเงี้ยว
  4.  พล.ต.อ.สุนทร/คุณสุทธิมานต์  ซ้ายขวัญ อาหารปักษ์ใต้
  5.  หลานๆพระยาปทุมเทพภักดี  ไอศครีมมหาชัย
  6.  คุณสมพงษ์/คุณจรี ณ สงขลา กาแฟ
  7.  คุณนภาธรณ์ ณ สงขลา ขนมหวานเมืองเพชรบุรี
  8.  คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลาและครอบครัว ข้าวเหนียวไก่ทอด แซนวิช
  9.  คุณจุฑามาศ  ณ สงขลา   ซุ้มดอกใม้สำหรับถ่ายภาพ
10.  คุณบัวพร  ณ สงขลา สาคูไส้หมู
11.  คุณวิมลภักดิ์  คณินอนุเสถียร แกงฮังเลย์

 

สรุปรายรับรายจ่าย งานรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561  

รายรับ    
เงินสนับสนุนจากญาติ 118,000.00  
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ/รูปภาพ 50,400.00  
รายได้จากการประมูลสิ่งของ 7,000.00  
รวมรายรับ 175,400.00 175,400.00
รายจ่าย    
ค่าอาหารบุฟเฟ่ 200 คน 50,000.00  
ค่าเช่าสถานที่และเครื่องดื่ม 28,300.00  
ค่าทำฉากตกแต่งเวที 3,000.00  
ค่าถ่ายรูป  3,500.00  
ค่าดนตรี 4,500.00  
ค่าดอกไม้แสดงความยินดีประธานตระกูล 1,500.00  
ค่าพวงมาลัยสักการะ 3,000.00  
ค่ากระเช้าดอกไม้คารวะญาติผู้ใหญ่ 2,500.00  
ค่าผลิตเสื้อ 350 ตัว 63,750.00  
 รวมรายจ่าย 160,050.00 160,050.00
ยอดเงินคงเหลือ   15,350.00

 หมายเหตุ  เสื้อคงเหลือ จำนวน 64 ตัว

เสื่อส่งให้คุณทัศนีย์ จำนวน 70 ตัว

 

  1. คณะกรรมการตระกูล ณ สงขลาได้มีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ ดำรงตำแหน่งประธานตระกูล ณ สงขลา  แทน คุณสายจิตร  กฤษณามระ ซึ่งถึงแก่กรรม

ประวัติ รศ. ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์ เป็นธิดาของ หลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์) กับ นางจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์(ถนิต  ไกรฤกษ์) ธิดาคนโตของ  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ (จิตร  ณ สงขลา)  โดย ดร.วินิตาฯ ได้รับตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 ของตระกูล ณ สงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ให้คำปรึกษา และ ข้อแนะนำ ตลอดจนการให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมสายสกุล ณ สงขลา เสมอมา 

  1. เสื้อตระกูล ณ สงขลา ประจำปี 2561 ได้วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 เป็นต้นมา ปีนี้เป็นสีม่วงแดง ซึ่งเป็นสีมงคลประจำปีนี้ โดยคุณจุฑามาศ  ณ สงขลา  ผู้รอบรู้ด้านการพยากรณ์ ได้ให้คำแนะนำ ญาติ ณ สงขลา ท่านใดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่  คุณชมพู (081-6347508) หรือท่านที่อยู่ในจังหวัดสงขลา ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณทัศนีย์ ณ สงขลา (081-6902290) 
  1. กำหนดการจัดพิธีเชงเม้งสักการะบรรพบุรุษ ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กำหนดการพิธีคารวะบรรพบุรุษ (เชงเม้ง) ตระกูล ณ สงขลา ประจำปี 2561

     วันเสาร์ที่  24 มีนาคม 2561      (ใส่เสื้อสีฟ้า)

     08.00 น.   กราบไหว้สักการะพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ณ โรงเรียนวิเชียรชม ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง

                    อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

     09.30 น.   กราบไหว้สักการะพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์ ณ สงขลา) ณ สุสานบริเวณสวนตูล อ.เมือง จ.สงขลา

 

     วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561     (ใส่เสื้อสีแดง)

     07.00 น.   ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลพร้อมกัน ณ สุสานตระกูล มีอาหารเช้าไว้คอยต้อนรับ

     07.30 น.   พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ

                    พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

     09.10 น.   ญาติๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) ต้นตระกูล ณ สงขลา

     09.15 น.   จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสาน เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง รองประธานตระกูล ณ สงขลากล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

     09.30 น.   ญาติๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษต้นสกุล

     10.00 น.   จุดประทัด เสร็จพิธีคารวะบรรพบุรุษตามประเพณีจีน

     10.30 น.   ญาติๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง วัดประจำตระกูล

     12.00 น.   รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา      

     14.30 น.  เลิกงาน

      

จึงขอเรียนเชิญ ญาติ ณ สงขลา มารร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ตามประเพณีจีนซึ่งลูกหลานจะต้องไปเยี่ยมและทำการเซ่นไหว้ ณ บริเวณที่ฝังศพหรือที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ โดยการดำเนินงานภายใต้การดูแลของคุณทัศนีย์  ณ สงขลา ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตระกูลในจังหวัดสงขลา และขอให้ท่านที่มีเสื้อ ณ สงขลา สีม่วงแดงได้สวมเสื้อดังกล่าวมาร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

  1. ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2561 มีญาติผู้ใหญ่ ได้จากพวกเราไปหลายท่าน ซึ่งทาง ชมรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติ ณ สงขลาทราบ และร่วมในการสวดพระอภิธรรม  ผศ.ดร.ปาหนัน บุญ-หลง ณ วัดพระศรีมหาธาตุ  คุณประจวบจิตต์ โลจายะ ขอผลบุญกุศลจงดลบันดาลให้ทุกท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

 

เรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความรักและเคารพ

ณัฐ  จารุจินดา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา  

Back to Top