27 กรกฎาคม 2562

เรียนญาติสายสกุล ณ สงขลาทุกท่าน

 

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตระกูล ณ สงขลา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างชื่อเสียงผดุงเกียรติยศของตระกูล

และความสัมพันธ์อันอบอุ่นกลมเกลียวในสายสกุล

 

ผม ดร.เอกพล ณ สงขลา ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานตระกูล ณ สงขลา รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์

ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา” ตั้งแต่วันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาดำเนินการหารือญาติ ณ สงขลาหลายภาคส่วน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม

สายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2562 - 2564 และบัดนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และที่ปรึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผมจึงขอประกาศให้ญาติได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

คณะกรรมการชมรมสายสกุล ณ สงขลา 2562 - 2564

 

ที่ปรึกษาชมรม

 1. คุณไชยพร ณ สงขลา (อาแป๊ะ)
 2. คุณทัศนีย์ ณ สงขลา (อาทัศน์)
 3. คุณนพพงศ์ อังสุวัฒนะ (พี่แตน)
 4. คุณชัยยุทธ ณ สงขลา (พี่แสน)
 5. คุณวิภาดา โทณวณิก (พี่ปู)
 6. คุณณัฐ จารุจินดา (พี่ณัฐ)
 7. คุณสมิตา สรสุชาติ (พี่เหมียว)

 

ประธานชมรม

ดร.เอกพล ณ สงขลา (เอก)

 

รองประธานชมรม

คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ (ขวัญ)

 

เลขานุการ

คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (ชมพู)

 

เหรัญญิก

คุณชนัญภรณ์ รักเกียรติสกุล (ก้อย)

 

นายทะเบียน

 1. คุณทรงธรรม ณ สงขลา (อ๊อส)
 2. คุณมาธวี ณ สงขลา (อ้อม)

 

สื่อสารและประชาสัมพันธ์

 1. คุณจุฑามาศ ณ สงขลา (หญิง)
 2. ร.อ.หญิงฉัตรกนก ณ สงขลา (กุ้ง)

 

ญาติสัมพันธ์

 1. คุณโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา (โป่ง)
 2. คุณฐิติรักษ์ อัมพุประภา (เอ้)

 

องค์กรสัมพันธ์

 1. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (นะโม)
 2. คุณภารดี กิระวานิช (ปิ๊ก)

 

กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม

 1. คุณพัชรีภรณ์ ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ (เจี๊ยบ)
 2. คุณรมิดา ธนาจรัสรัช (น้ำทิพย์)

 

กิจกรรม กีฬาและสันทนาการ

 1. คุณทรงธรรม ณ สงขลา (อ๊อส)
 2. พ.ต.ท.หญิงนฤมล ณ สงขลา (อ้อม)

 

กิจกรรม เพื่อสังคม

 1. นพ.ปภาภัค ณ สงขลา (เอ)
 2. คุณวาสุวิช ณ สงขลา (ก้อง)

 

กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ

1.คุณปรียนาฎ ณ สงขลา (เก๋)

2.คุณฐานเชษฐ์ ณ สงขลา (จิ๊บ)

 

งานพิพิธภัณฑ์ และโบราณสถาน

- อยู่ระหว่างการประสานงาน

 

กรรมการภาคใต้

 1. คุณเอก ยังอภัย ณ สงขลา (หนึ่ง) – นายอำเภอหนองจิก
 2. คุณชวกิจจ์ สุวรรณคีรี (ต๊อก) – นายอำเภอสะเดา

 

ทั้งนี้รายชื่อกรรมการชมรมสามารถปรับเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของกิจกรรมชมรมฯ

 

ผมขอขอบคุณที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละในการรับตำแหน่ง

เพื่อตระกูลของเรา และในเวลาเดียวกัน ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

จากญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล ในอันที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับตระกูล ณ สงขลาของเรายิ่งๆ ขึ้นไป

 

ด้วยรักและเคารพ

ดร.เอกพล ณ สงขลา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top