ชมรมสายสกุล ณ สงขลา

36 วัฒนานิเวศน์ ซอย 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ ฯ 10310

โทร:  08-1862-6445

 

1 พฤษภาคม  2561

เรียน ญาติสายสกุล ณ สงขลา ที่เคารพทุกท่าน

      ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  ขอขอบพระคุณ ญาติ ณ สงขลา ซึ่งได้มาร่วมงานเชงเม้ง ประจำปี 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม  2561 ณ สุสานเจ้าเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา และได้ไปร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรี และวัดแจ้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติสายสกุล ณ สงขลา หลังจากเสร็จพิธีก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรมวีว่าซึ่งการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี  ทั้งนี้ด้วยพลังความรักและความสามัคคีในหมู่ญาติของเรา อนึ่งในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ท่านเจ้าคุณวิเชียรคีรี (ชม) เจ้าเมืองสงขลาท่านที่ 8 ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิเชียรคีรี (ชม)   และสุสานพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร)  สุสานท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภรรยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลา ท่านที่ 6  ซึ่งการจัดพิธีสักการะในวันที่ 24 มีนาคม 2561 นั้น เป็นการจัดพิธีอย่างไม่เป็นทางการ

หนังสือเวียนฉบับที่ 3 ประจำปี 2561 มีข่าวคราวที่จะแจ้งให้ญาติทราบดังนี้

 1. งานสักการะบรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลเชงเม้ง   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 มีญาติมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานจำนวน 166,200.-บาท  โดยคุณจุฑามาศ  ณ สงขลา และครอบครัว ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพอาหารเซ่นไหว้บรรพบุรุษบริเวณสุสานพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง)  สุสานพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) และสุสานเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น)พร้อมหมูย่างเมืองตรังและหมูหัน จากคุณเชษฐา  ณ สงขลาโดยมีญาติผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ  ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ ประธานตระกูล ณ สงขลา เจ้าศรีรัตน์  ณ ลำปาง, คุณจุมพล ณ สงขลา พร้อมคณะเป็นต้น ชมรมฯได้มอบเสื้อ ณ สงขลาให้แก่  คุณอาทัศนีย์ ณ สงขลา เพื่อจัดจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนการจัดงาน 

สรุปรายรับ-รายจ่าย ได้ดังนี้

รายรับ      
  เงินบริจาคจากญาติผู้มาร่วมงาน 166,200.-  
  เงินจากการจำหน่ายเสื้อ ณ สงขลา   22,700.-  
     รวมรายรับทั้งสิ้น   188,900.-
รายจ่าย      
  ค่าของเซ่นไหว้สุสานเจ้าเมือง                                 40,000.-   
  ค่าภัตตาหารเช้าอาหารเช้ารับรองญาติ                                   35,000.-  
  ค่าของเซ่นไหว้  สุสานพระยาสุนทรานุรักษ์และหน้าอนุสาวรีย์พระยาวิเชียรคีรี (ชม)     7,000.-  
  ค่าอาหารกลางวันรับรองญาติที่โรงแรมวีว่า   57,333.-  
     รวมรายจ่าย   139,333.-
  เงินคงเหลือ   49,567.-
 1. เพื่อการบริหารจัดการงานของชมรม สายสัมพันธ์ ตระกูล ณ สงขลา เพื่อให้มีความคล่องตัว ผมจึงได้นำข้อหารือกับท่านที่ปรึกษาของชมรมฯได้แก่ เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง และ ดร.เวคินสุวรรณคีรี  ในการปรับคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2561-2562 ดังรายละเอียดแนบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

        รายชื่อคณะกรรมการชมรมสายสกุล ณ สงขลา ประจำปี 2561 – 2562

 1. นายณัฐ จารุจินดา                             ประธาน
 2. เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง                         ที่ปรึกษา
 3. ดร.เวคิน สุวรรณคีรี                           ที่ปรึกษา
 4. นายชัยยุทธ ณ สงขลา                      ที่ปรึกษา
 5. นายไชยพร ณ สงขลา                      ที่ปรึกษา
 6. ดร.เอกพล ณ สงขลา                        รองประธาน
 7. ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี                     รองประธาน
 8. นางสาวขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์            กรรมการ
 9. นายณฐพงษ์ อัมพุประภา                   กรรมการ
 10. นายโรจธัมม์ อนุเสถียร ณ สงขลา        กรรมการ
 11. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา               กรรมการ
 12. นายทรงธรรม ณ สงขลา                    กรรมการ
 13. นางสาวปรียนาฎ ณ สงขลา                กรรมการ
 14. นางสาวธัญรัชฎ์ ณ สงขลา                 กรรมการ
 15. นายณัฐพล ณ สงขลา                       กรรมการ
 16. นายชลวิทย์ ณ สงขลา                      กรรมการ

 

 1. กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันรับพระราชทานนามสกุล ณ สงขลา

ปีที่ 105  ในวันที่ 1  กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นพระราชกุศลน้อมอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานนามสกุล ณ สงขลา ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลแด่ บรรพบุรุษ ญาติสายสกุล ณ สงขลา  ผู้ล่วงลับ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกตระกูล ณ สงขลา  ณ พระอุโบสถวัดสุทธิวรารามโดยมีกำหนดดังนี้

09.00 น.  ญาติ ณ สงขลา มาพร้อมกัน  ณ พระอุโบสถวัดสุทธิวราราม

10.00 น.  พระสงฆ์ 10 รูปขึ้นประจำอาสนะ

10.15 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                ญาติผู้ใหญ่จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6

                ญาติผู้ใหญ่จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปบรรพบุรุษ 

10.30 น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น.  ถวายภัตตาหาร

12.00 น.  ประธานพร้อมผู้แทนร่วมถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

12.10 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน  ณ ศาลา 5  ณ สงขลา

ในการนี้ ชมรมฯขอเรียนเชิญญาติ ณ สงขลา ร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอให้แต่งการด้วยเสื้อโปโลสีม่วงแดง

 

 1. ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ได้มีญาติผู้ใหญ่ได้เสียชีวิต ซึ่ง ชมรมฯขอแสดงความเสียใจในการจากไปของท่าน ได้แก่ คุณปราณี ณ สงขลา อายุ 103 ปี และคุณเอนก ณ สงขลา  อายุ 92 ปี ขอกุศลผลบุญได้นำดวงวิญญาณของท่านสถิตย์ในสัมปรายภพ     

 

ด้วยความรักและเคารพ

ณัฐ  จารุจินดา

ประธานชมรมสายสกุล ณ สงขลา

Back to Top