สารจากประธานตระกูล ณ สงขลา

ฉบับที่ 1 วันที่  3 มกราคม 2566

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

 

 ส.ค.ส. 2566

 

อาราธน์คุณพระทั้ง      รัตนะ - ตรัยเอย

โปรดพิทักษ์รักษ์ “ณ        สงขลา”  ญาติข้าฯ

ให้อายุ วรรณะ               สุขะ  พละเลิศ

 ตลอดปีสองห้า                หกหก  ศกใหม่  เทอญ

 

  1. ในโอกาสที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานตระกูล ณ สงขลา” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสุทธิวราราม ในพิธีทำบุญครบรอบวันพระราชทานนามสกุล “ณ สงขลา” นับได้ว่าเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลแก่ผมยิ่งนัก ในการนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณญาติผู้ใหญ่ในตระกูลทุกท่าน ที่กรุณามอบความไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีตประธานตระกูล รศ.ดร.วินิตา ศุกรเสพย์ และท่านอดีตรองประธานตระกูล เจ้าอาศรีรัตน์ ณ ลำปาง ซึ่งท่านทั้งสองได้ให้ความรัก ความเมตตา แนะนำ สั่งสอนผมมาโดยตลอด ผมจึงได้เรียนขอความกรุณาจากท่านให้อยู่ช่วยทำงานให้กับตระกูลต่อไปในฐานะ “ที่ปรึกษาตระกูล ณ สงขลา” ซึ่งท่านทั้งสองก็รับปากเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ในตระกูลอีกหลายท่านที่รับปากว่าจะให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผม ยิ่งไปกว่านั้น ผมใคร่ขอความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือจากญาติๆ ณ สงขลาทุกสายสกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำแนะนำ คำวิพากย์วิจารณ์ และคำติชม บนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคี และปรองดอง เพื่อช่วยให้ภารกิจต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตระกูล ณ สงขลาต่อไป

ตระกูลของเราเกิดขึ้นและดำรงอยู่มาประมาณ 250 ปีแล้ว ถ้านับจากปีที่ พระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง แซ่เฮา) บรรพบุรุษต้นตระกูล ณ สงขลา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าเมืองสงขลา” และลูกหลานของท่านได้เป็นเจ้าเมืองสงขลาสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายอีก 7 ท่าน รวมเวลาที่ตระกูล ณ สงขลาปกครองเมืองสงขลาอยู่เป็นเวลา 126 ปี แต่ถ้านับจากวันพระราชทานนามสกุลก็เป็นเวลา 110 ปี บรรพบุรุษของเราในฐานะเจ้าเมืองสงขลาได้มีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาราชอาณาจักรไทยไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก อีกทั้งบรรพบุรุษในลำดับถัดๆ มาก็ได้สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติและวัฒนธรรมที่ดีๆ ไว้ให้แก่ตระกูลไว้อย่างมากมาย ซึ่งได้สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงพวกเราในทุกวันนี้ ดังนั้น ตระกูล ณ สงขลาจึงเป็นตระกูลเก่าแก่และมี่ชื่อเสียงมากที่สุดตระกูลหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยยุครัตนโกสินทร์ พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกของตระกูล จึงมีพันธกิจในอันที่จะต้อง “ธำรง รักษา พัฒนา สืบสาน และสืบทอด ชื่อเสียงเกียรติยศและมรดกทางวัฒนธรรม” เหล่านี้ไว้ให้แก่ ณ สงขลารุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 

  1. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมสายสกุล ณ สงขลา (ชมรม) และได้รับทราบว่า ชมรมจะจัดงานรวมญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุล ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 ก.พ. 66 ณ สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่เดิมที่เคยจัดงานรวมญาติครั้งที่แล้วก่อนโควิด – 19 ระบาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               2.1  กรอบของงานมีดังนี้     

            09.00 น.           ลงทะเบียน / ต้อนรับญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน Update ข้อมูลของญาติ

            10.00 น.           เพลิดเพลินกับเพลงไพเราะ / กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

            10.15 น.           ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน

            10.25 น.           พิธีเคารพสักการะบรรพบุรุษของตระกูล

            11.00 น.           มอบของที่ระลึกแก่ญาติ ณ สงขลาอาวุโส (80 ปีขึ้นไป)

            11.30 น.           ร่วมร้องเพลง “ณ สงขลา รวมญาติ” ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

            12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

            12.40 น.           สนุกสนานกับกิจกรรมภายในงาน (ดนตรี เกมส์สนุกๆ จากทีมงาน ฯลฯ)

            15.30 น.           ปิดงาน

        

2.2   การจัดงานรวมญาติครั้งนี้จะไม่เก็บค่าลงทะเบียนเข้างาน เพื่อให้ญาติ ๆ ได้มีโอกาสมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ๆ หากญาติท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร หรือของรางวัลเพื่อสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ คุณธัญรัชฎ์ ณ สงขลา (ชมพู) โทร 081-694-7508 ส่วนเสื้อที่จะสวมใส่ไปร่วมงานในปีนี้ ชมรมฯ กำหนดให้ใช้เสื้อเก่าสีน้ำเงินหรือสีโอลด์โรส เพราะไม่ได้จัดทำขึ้นใหม่  แต่จะจัดทำเสื้อยืดคอกลม เพื่อวางจำหน่ายในงานเท่านั้น

 

2.3   ในปีนี้ ชมรมฯ มีโครงการที่จะจัดทำ “หนังสือเกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา” ฉบับใหม่ขึ้น เพื่อวางจำหน่ายในงานรวมญาติปี 2567 จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อญาติในครอบครัวของตน เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือเล่มใหม่ สามารถมาติดต่อคณะกรรมการชมรมฯ ในงานรวมญาติครั้งนี้ได้

 

  1. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.65 ชมรมสายสกุล ณ สงขลา โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมอีกหลายท่านได้ร่วมกันจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่าง ณ สงขลารุ่นเด็กกับ ณ สงขลารุ่นผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความรัก ความสนิทสนม รวมทั้งจะได้พูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของตระกูล และการจัดงานรวมญาติประจำปี 2566 ซึ่งผมได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วย และได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน ทำให้ผมเกิดความหวังว่า ตระกูล ณ สงขลาสามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมต่าง ๆ ของตระกูลไปได้อีกนาน

 

สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลทุกท่านไปร่วมงานญาติครั้งที่ 37 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วย เพื่อจะได้พบปะสังสรรค์กับญาติๆ หลังจากที่เราต้องงดการจัดงานรวมญาติ ณ สงขลามา 2-3 ปี เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สนุกสนานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ญาติได้แก้ไขสาแหรกลำดับชั้นญาติ (Family Tree) เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ “เกียรติประวัติตระกูล ณ สงขลา” ฉบับปี 2566 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณมาก

  

ด้วยความรักและเคารพ

ดร.เวคิน สุวรรณคีรี

ประธานตระกูล ณ สงขลา

Back to Top