พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม)


ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๑)

 governor7พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) เป็นบุตรของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสัง) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่ ๗ มีผู้สืบสกุลสำคัญ ได้แก่ ๑) หลวงอุดมภักดี (พัน) ๒) พระยาเพชรภิบาลนฤเบศร์ (พ่วง) ซึ่งสืบเชื้อสายมายังคุณเจริญจิตร ณ สงขลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ๓) หลวงอุดมภักดี (ทับ) ซึ่งให้กำเนิดบุตรธิดา อันเกิดจากภรรยาทั้ง ๑๒ คน ทำให้ตระกูลมีสมาชิกแผ่ขยายไพบูลย์เป็นอย่างมาก มีผู้สืบสกุลรุ่นต่อๆ มา อาทิเช่น คุณสง่า (ณ สงขลา) นวรัตน์ ณ อยุธยา มารดาของ ดร. ม.ล. ปริยา นวรัตน์ คุณมณีรัตน์ (ณ สงขลา) ภูวนารถนุรักษ์ มารดาของ พล.อ. ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๔ คุณเทียม ณ สงขลา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคุณจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ๔) คุณเป้า ซึ่งสมรสกับหลวงประจันต์จุฑารักษ์ (ก้าน สิวายะวิโรจน์) ต้นกำเนิดลูกหลานตระกูล ณ สงขลา สายสิวายะวิโรจน์ อาทิ คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ๕) คุณบี้ บิดาของคุณชิต ซึ่งสืบสายสกุลต่อมาจนถึงคุณพรชิตา ณ สงขลา

พระยาวิเชียรคีรี (ชุ่ม) มีน้องชาย คือ พระอนุรักษ์ภูเบศร์ (ถัด) ช่วยราชการเมืองสงขลา มีผู้สืบเชื้อสาย คือ หลวงบริรักษ์ภูเบนทร์ (ผัน) ปู่ของคุณเอนก ณ สงขลา และ น.พ. มงคล ณ สงขลา อดีตปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทุกท่านล้วนมีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่ตระกูล ณ สงขลาในแต่ละยุคตลอดมา

 

 

 

Back to Top