s__15786213

กิจกรรมปลูกป่าประจำปี ของตระกูล ณ สงขลา ปี 2557

การปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่ตระกูล ณ สงขลาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการดำรงอยู่ของโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  (Global  Warming) และภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate  Change) อันจะนำมาซึ่งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ดินโคลนถล่ม เป็นต้น  ภัยพิบัติเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  และส่งผลเสียหายต่อมวลมนุษยชาติของโลกอยู่ในขณะนี้  ประเทศต่างๆ  จึงกำหนดให้ภาวะโลกร้อนเป็น “วาระแห่งโลก” ที่ทุกประเทศจะต้องให้ความสำคัญ  และร่วมมือกันควบคุม  ป้องกัน และแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง  ก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่โลกมากกว่านี้  เมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ครั้งที่ 20 (The 20th Conference  of  the  Parties  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change – COP20 ) ที่เมืองลิมา  ประเทศเปรู เพื่อสร้างกฎกติกาให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ ร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  และทุกประเทศหวังว่าจะนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาที่จะจัดให้มีขึ้นในการประชุม  COP21 ที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศสปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2557 ชมรมฯ จึงได้ชวนญาติ ๆ ณ สงขลาไปทำการปลูกป่าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ “อุทยานฯ  สีเขียวด้วยพระบารมี” สาเหตุที่เลือกสถานที่นี้ก็เพราะพันธ์ไม้ที่เราปลูก  เป็นพันธ์ไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และมีอัตราการรอดตายสูง  ซึ่งอุทยานคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีและนำมาอนุบาลในเรือนเพาะชำ  ก่อนที่จะให้พวกเรานำไปปลูกในที่ที่จัดไว้ให้  เมื่อปลูกแล้ว  อุทยานจะดูแลรดน้ำและทำให้ดินชุ่มชื้นด้วยระบบชลประทานและนวัตกรรมพลังงานทดแทน โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี  และจะติดตามประเมินผลทุกระยะตลอดอายุของต้นไม้  นับได้ว่าเป็นระบบการจัดการแบบยั่งยืน  จึงทำให้พวกเรามั่นใจได้ว่า ต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอน  เพราะปัญหาหลักของการปลูกต้นไม้  คือดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าเพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศและโลกนั่นเอง

Back to Top