reforest13-01

กิจกรรมปลูกป่าประจำปี ของตระกูล ณ สงขลา ปี 2556

กิจกรรมเฉลิมฉลอง  100 ปีพระราชทานนามสกุล  ณ สงขลาอีกกิจกรรมหนึ่ง  คือการปลูกต้นไม้  100 ต้น  ประกอบกับวันที่  21 ตุลาคม ของทุกปี  เป็น  “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ  โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  15  ตุลาคม 2533 ให้วันที่  21  ตุลาคมของทุกปีเป็น  “วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดังนั้น  เมื่อวันที่  23 ตุลาคม  2556  ญาติ  ณ  สงขลาทุกสายสกุลกลุ่มหนึ่งประมาณ  30  คน  นำโดยเจ้าศรีรัตน์  ณ  ลำปาง ได้เดินทางไปปลูกต้นลาน  ณ  อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ  คือมีเนื้อที่ประมาณ  1,397,375 ไร่ หรือ  2,235.80 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย  อำเภอวังน้ำเขียว  อำเภอครบุรี  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  และอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี    และปกคลุมไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าลาน   ที่มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ   ทำให้เป็นภาพที่หาดูได้ยาก  รวมทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ  ลำธารต่างๆ  และธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น  หุบผา  หน้าผา  น้ำตก  เป็นต้น    การปลูกป่าครั้งนี้   พวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณสังวาลย์  แสงสวัสดิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ  และคุณอกนิษฐ์  ปิ่นทอง  เจ้าหน้าที่อุทยานฯ   รวมทั้งได้บรรยายสรุปให้พวกเราฟังเกี่ยวกับความเป็นมา  แหล่งท่องเที่ยว  และสภาพป่าของอุทยานฯ  ซึ่งทำให้พวกเรารักป่ามากยิ่งขึ้น

หลังการบรรยายสรุป  เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราไปปลูกต้นไม้จำนวน  100 ต้น  โดยมีการปลูกต้นไม้แทนญาติ  ณ  สงขลาที่บริจาคเงินแต่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย  หลังจากปลูกต้นไม้แล้ว  ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกัน  หลังจากนั้น  ได้ร่ำลาท่านผู้ช่วยฯ  เพื่อเดินทางกลับ  แต่ท่านแนะนำว่า  พวกเราควรจะแวะชมฟาร์มเห็ด ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่และมีผลผลิตหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ  รวมทั้งควรแวะผาเก็บตะวัน  ซึ่งอยู่บนเส้นทางกลับของเรา  เพื่อทำการยิงเม็ดมะค่าจากหน้าผา  ให้ตกไปยังพื้นล่างเพื่อจะได้แตกหน่อเป็นต้นมะค่าต่อไป   พวกเราจึงได้ทำตามคำแนะนำและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

Back to Top